Læs og hør prædiken fra 3.s.i. advent 2015

Dette hellige evangelium til 3.s. i advent skriver evangelisten Lukas i kapitel 1 vers 67-80:

67 Og Sakarias, hans fader, blev fyldt med Helligånden, og han profeterede og sagde:

 68 “Lovet være Herren, Israels Gud; thi han har besøgt og forløst sit folk

 69 og har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

 70 således som han talte ved sine hellige profeters mund fra fordums tid,

 71 en frelse fra vore fjender og fra alle deres hånd, som hader os,

 72 for at gøre barmhjertighed imod vore fædre og ihukomme sit hellige testamente,

 73 den ed, som han svor vor fader Abraham, at han vilde give os,

 74 at vi, friede fra vore fjenders hånd, skulle tjene ham uden frygt,

 75 i hellighed og retfærdighed foran ham, alle vore dage.

 76 Men også du, barnlille, skal kaldes den Højestes profet; thi du skal gå foran for Herrens åsyn for at berede hans veje,

 77 for at give hans folk erkendelse af frelse ved deres synders forladelse,

 78 for vor Guds inderlige barmhjertigheds skyld, ved hvilken solopgangen fra det høje har besøgt os

 79 for at skinne for dem, som sidde i mørke og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens Vej,”

 80 Men barnet voksede og blev styrket i ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han trådte frem for Israel.

 (Luk 1:67-80 D31 – revideret 2015)

Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

 • Indledning
  • Advent =forventning om Jesu komme.
   • Advent handler om både Jesu første komme som profeterne forkyndte og Israel ventede på
   • Jesu andet komme forkyndes på 2.s. i advent og skal minde os om, hvorfor Jesus måtte komme – for at frelse os fra dommen.
   • Og så handler Advent om Jesu usynlige komme til den enkelte gennem ordet og sakramenterne.
  • Johannes Døberen var den sidste af GT-profeterne og den første NT -profet – Jesu forløber – forberedte Jesu første komme.
   • Johannes forudsagt hos Esajas: 3 I ørkenen råber en røst: “Ban HERRENS vej, jævn i det øde Land en højvej for vor Gud! 4 Hver dal skal højnes, hvert bjerg, hver høj skal sænkes, bakket land blive fladt og klippeland til slette.  5 Åbenbares skal HERRENS herlighed, alt kød skal se den sammen. Thi HERRENS mund har talt.”
   • Johannes Døberen var også den første prædikant, der forkyndte, at frelseren er kommet og som dermed bragte Jesus nær gennem forkyndelsen og gennem dåben.
   • De to sidste søndage i advent handler om Johannes Døberen – men i virkeligheden om Jesus, som han var forløber for.
  • Søndagens tekst – Zakarias’ profeti om Jesus og Johannes: 67 Og Sakarias, hans fader, blev fyldt med Helligånden, og han profeterede og sagde:
   • Forud for dagens tekst: Både Elisabeth og Maria blevet gravide – en engel har forkyndt det for Zakarias og Maria
   • Elisabeth er oppe i årene og Maria er jomfru – under i begge tilfælde.
    • Zakarias tror ikke engles ord og gøres stum som straf
   • Maria besøger Elisabeth og bliver der tre mdr.
   • Da Elisabeth føder, vil hun give ham navnet Johannes, men naboerne undrer sig og Zakarias skriver ”Johannes er hans navn”, og profeterer dét, vi hører i dag.
   • Denne profeti handler om Jesus og Johannes – første halvdel om frelseren og anden halvdel om Johannes.
  • Frelseren og frelsen
   • Gud besøger os: 68 “Lovet være Herren, Israels Gud; thi han har besøgt og forløst sit folk
    • Israels Gud – ikke nationens, men Guds folk – dem, der har stolet på ham – kirken af troende
    • Gud er den Gud, de har stolet på fra skabelsen og som profeter har forkyndt.
    • Gud har besøgt sit folk – ikke blot en engel som Gabriel – ej heller blot en msk profet
     • Gud vil bo og vandre blandt sit folk
     • Blev kød og tog bolig iblandt os, jf Joh 1 – blev msk – er allerede msk i Marias liv
    • Gud vil som msk forløse sit folk
     • Løskøbe fra Guds vrede og straf
     • Kun Gud kan frelse fra Guds straf
     • Kun et msk kan gøre det på msk vegne
     • Derfor måtte Gud tage bolig iblandt os for at forløse os
    • En frelser af Davids hus: 69 og har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus,
     • Horn – våben og tegn på styrke – en stærk frelser
     • Davids hus ej Davids bolig, men slægt – ligesom kongehuset
     • Frelseren skal være af Davids slægt, som lovet af profeterne
    • Opfyldelse af profetier: 70 således som han talte ved sine hellige profeters mund fra fordums tid,
     • Ej noget nyt, men opfyldelse af profetierne fra ældgammel tid
     • Allerede forkyndt for Adam og Eva efter syndefaldet
      • Kvindens afkom – jomfrufødsel
      • Knuse slangens hoved – magt – være et frelsens horn
     • Noah profeterede (1 Mos 9,27), at Gud skulle bo i Sems telte – tage bolig hos Sems efterkommere, som jøderne var
     • Abrahams løfte – alle jordens slægter velsignes
     • Davids løfte 2 Sam 7: 12 Når dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgår af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme. 13 Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil grundfæste hans Kongetrone evindelig.  14 Jeg vil være din Sæd en Fader, og den skal være mig en Søn!  (2Sa 7:12-14 D31)
     • Jesus opfylder disse og mange flere profetier, so m også i detaljer fortæller om hans liv.
     • Det væsentligste er den frelse, der blev profeteret om:
    • Frelse fra fjender: 71 en frelse fra vore fjender og fra alle deres hånd, som hader os,
     • Ej frelse fra romere
     • Den vigtigste fjende er Satan og dernæst de faldne engle
      • Bruger ubodfærdighed – at man ikke vil høre Guds lov og erkende sine synder
      • Bruger også falsk lære, som fordunkler evangeliet
      • Det vantro msk er under Satans magt – det er vi alle af naturen
     • Gud vil frelse os fra disse fjender gennem sin Søn og evangeliet om ham
    • Et testamente til Abraham: 72 for at gøre barmhjertighed imod vore fædre og ihukomme sit hellige testamente, 73 den ed, som han svor vor fader Abraham, at han vilde give os,
     • Løftet også barmhjertighed mod fædrene – de blev også frelst ved Jesu frelserværk og troen herpå
     • Et testamente til Abraham – et ensidigt løfte, som får virkning når testator dør
      • Vi bliver Jesu arvinger ved hans død
      • Vi får Jesu barnekår hos Gud, fordi han tog vor forbandelse
     • En ed – et stærkt løfte, som Gud har svoret – uigenkaldeligt
    • Resultatet af frelsen: 74 at vi, friede fra vore fjenders hånd, skulle tjene ham uden frygt, 75 i hellighed og retfærdighed foran ham, alle vore dage.
     • Med barnekår hos Gud kan vi tjene ham uden frygt – evangeliet befrier fra frygten
     • Msk under loven tjener Gud af frygt
      • Det gl. msk i os tjener stadig kun Gud af frygt
      • Og pga. det gl msk må vi stadig frygte Gud
     • Men det nye msk kan tjene Gud uden frygt for straf
     • Det nye msk lever helligt og retfærdigt uden lovens trusler
    • Den højestes profet – anden del
     • Den højestes profet: 76 Men også du, barnlille, skal kaldes den Højestes profet; thi du skal gå foran for Herrens åsyn for at berede hans veje,
      • Guds profet – forløber for Gud selv
      • Gå foran Herrens åsyn – Guds nådige ansigt – Jesus Kristus
      • Berede hans veje – bane vej for herren gennem forkyndelse af lov og evangelium
       • Johannes forbillede for enhver prædikant
       • Prædikanter baner ved forkyndelse af lov og evangelium vej for Herren til msk hjerter
      • Kundskab om frelsen: 77 for at give hans folk erkendelse af frelse ved deres synders forladelse
       • Kundskab om frelsen – det er gennem kundskaben om Jesu frelserværk, vi frelses
        • Troen ej blot en følelse løsrevet fra Guds ord, men også kundskab
        • Heller ikke blot kundskab om frelse, som man så selv må tilvejebringe – kundskaben om frelsen frelser – ordet bringer frelsen nær
       • Frelsen er ved syndernes forladelse – det er gennem den, vi frelses
        • Johannes døbte til syndernes forladelse – vi døbes til syndernes forladelse
        • Johannes pegede på Guds lam, som bærer verdens synd – forkyndelsen nu bringer Guds lam nær
       • Gud sender stadig prædikanter til at prædike og døbe, så mennesker må få kundskab om frelsen i syndernes forladelse
      • Lyset fra det høje: 78 for vor Guds inderlige barmhjertigheds skyld, ved hvilken solopgangen fra det høje har besøgt os
       • Guds frelserværk skyldes hans inderlige barmhjertighed
        • Gud elsker virkeligt msk og ønsker, at de frelses
        • Derfor har Gud sendt sin Søn som msk for at frelse os
        • Gud har sat alt ind på at frelse dig og mig – hans dræbte sin egen søn for os
       • Solopgangen fra det høje – Jesus Kristus – morgenrødens hind fra sl 22
        • Ved ham er solen atter stået op over den syndige jord og Gud ser i nåde til os
       • Skal besøge msk for at frelse dem, som sidder i syndens og dødens mørke
      • Skinne for os: 79 for at skinne for dem, som sidde i mørke og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens Vej,”
       • Solopgangen fra det høje skal skinne på alle os, der sidder i mørke og dødens skygge pga. synden
       • Jesus er Guds solopgang over os efter syndens mørke nat
       • I Gt’s tid blev msk frelst ved troen på profetierne – svarer til månen, som reflekterer solens lys før solen står op
       • Nu stråler solen over os, der tror på Jesu frelserværk
       • Esajas i en af sine store profetier om frelserens fødsel: Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et Lys; Lys stråler frem over dem, som bor i Mørkets Land. (Isa 9:2 D31)
        • Jesus er vores lys, som viser os Guds nåde
       • Solopgangen fra det høje besøgte Israel og besøger os gennem ordet og sakramenterne, som Johannes var den første forvalter af efter frelserens komme
      • Afslutning: 80 Men barnet voksede og blev styrket i ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han trådte frem for Israel.
       • Johannes blev styrket i Ånden, så Guds ord kunne lyde fortsat og så han kunne udpege frelseren, da han trådte frem for Israel
       • Johannes skulle bane vej for frelseren gennem sit ord og gennem dåben
       • Johannes skulle pege på Guds lam, solopgangen fra det høje
       • Nu er Jesus kommet og har fuldbragt sit frelserværk
       • Og nu kommer han til os gennem dåbens vand, gennem ordets forkyndelse og med sit eget legeme og blod, det legeme og blod, som voksede i Marias livmoder og blev født julenat
       • Det samme legeme og blod opfyldte Guds lov og bar Guds straf for vore synder på korset
       • Og nu baner præster med brød og vin vej for Jesu legeme og blod til os
       • Sådan har Jesus taget bolig også hos os og giver os syndernes forladelse igen og igen, så vi må tro, at Guds nådige og milde ansigt lyser for os – at solopgangen fra det høje har besøgt os

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed,. Amen.

Lad os med apostlene tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Samfund være med os alle.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *