Overhøring før første altergang

Nedenstående er hentet fra forskellige kilder, bl.a. Luthers Lille Katekismus, Brenz’ Lille Katekismus, Luthers Spørgsmål og Svar samt Rambachs Saliggørelsens orden. Jeg har desuden tilføjet lidt af mit eget.

(Det er kun det kursiverede, der skal huske ordret)

1. Hvad er Bibelen?
Guds eget ord, givet ved profeter og apostle.
2. Hvor mange guder er der?
Kun én Gud, men der er tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.
3. Hvad har Faderen særligt gjort for dig?
Han har skabt mig.
4. Hvordan lyder den første trosartikel
Jeg tror på Gud Fader den almægtige, himmelens og jordens skaber.
5. Hvordan har Gud skabt mennesket?
Gud skabte mennesket i sit billede, retfærdigt og udødeligt.
6. Er mennesket forblevet retfærdigt og udødeligt?
Nej, Satan lokkede dem til synd.
7. Tror du, at du også, at du er en synder?
Ja, jeg tror, at jeg er en synder.
8. Hvordan ved du det?
Fra de ti bud, som jeg ikke har holdt.
9. Hvordan lyder de ti bud?
Det første
Du må ikke have andre guder
Det andet
Du må ikke misbruge din Guds navn
Det tredje
Du skal holde hviledagen hellig
Det fjerde
Du skal ære din far og din mor
Det femte
Du må ikke slå ihjel
Det sjette
Du må ikke bryde ægteskabet
Det syvende
Du må ikke stjæle
Det ottende
Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd mod din næste
Det niende
Du må ikke begære din næstes hus
Det tiende
Du må ikke begære din næstes hustru, tjener, pige, kvæg eller noget, der hører din næste til
10. Hvad siger Gud nu om alle disse bud?
Han siger sådan: Jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres synd på børn af dem, som hader mig, men i tusind led viser barmhjertighed mod dem, som elsker mig og holder mine bud (2 Mos 20,5).
11. Hvorfor har vi fået de ti bud
For det første, så vi må lære at kende vores synder. For det andet, så vi må lære at gøre gode gerninger og leve et gudeligt liv.
12. Hvad har du fortjent hos Gud med dine synder?
Hans vrede og unåde, timelig død og evig fordømmelse.
13. Sørger du over dine synder?
Ja, jeg sørger over, at jeg har syndet mod Gud.
14. Håber du også at blive salig?
Ja, det håber jeg.
15. Hvad fortrøster du dig da til?
Min kære herre Kristus.
16. Hvem er da Kristus?
Guds Søn, sand Gud og menneske.
17. Hvad har da Kristus gjort for dig, siden du fortrøster dig til ham?
Han er død for mig og har udgydt sit blod på korset til mine synders forladelse.
18. Hvordan lyder den anden trosartikel
Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredjedagen opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Guds Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
19. Kan du ved egen kraft tro på Jesus?
Nej, Helligånden har kaldet og bevarer mig ved evangeliet.
20. Hvad gavner denne tro dig?
Den gavner mig, at jeg ved troen for Kristi skyld bliver dømt uskyldig for Guds domstol og får Helligånden som gave, så jeg kan bede til Gud som en Fader.
21. Hvad har Helligånden derfor gjort for dig?
Han har helliggjort mig.
22. Hvordan lyder den tredje trosartikel?
Jeg tror på Helligånden, en hellig, kristelig/almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen
23. Hvordan beder man?
Som Jesus har lært os:
Fader vor, du som er i Himmelen
Helliget vorde dit navn
Komme dit rige
Ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden
Og giv os i dag vort daglige brød
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere
Og led os ikke ind i fristelse
Men fri os fra det onde
Thi dit er riget og magten og æren i evighed
Amen
24. Hvordan bliver vi genfødt til at være Guds børn og får syndernes forladelse?
I den hellige dåb.
25. Hvordan lyder indstiftelsesordene for dåben hos Matthæus i det sidste kapitel?
“Gå derfor ud i al verden og lær alle folkeslagene og døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”
26. Hvordan lyder løftet om dåben hos Markus i det sidste kapitel?
“Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.”
27. Hvad er nøglemagten?
Det er den magt, som Kristus har givet til at tilgive og fastholde synder.
28. Hvordan lyder vor Herres Jesu ord til Peter?
“Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene” (Mat 16,19).
29. Hvordan siger Herren til alle disciplene
“Modtag Helligånden! Hvis I forlader nogens synder, er de dem forladt; hvis I fastholder nogens synder, er de fastholdt” (Joh 20,22-23).
30. Tror du så, at præstens tilgivelse i skriftemålet også er Guds tilgivelse?
Ja.
31. Hvad er alterets sakramente?
Jesu Kristi sande legeme og blod under brødet og vinen (indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke).
32. Hvordan lyder indstiftelsesordene hos Matthæus, Markus, Lukas, og Paulus:
Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: “Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.
Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: “Tag og drik alle heraf; denne kalk er det nye testamente i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse.”
33. Hvad gavner det at spise og drikke således?
Vi får syndernes forladelse, liv og salighed
34. Hvem modtager da dette sakramente værdigt?
Den, som tror disse ord: “givet for jer” og “udgydt til syndernes forladelse”.
35. Hvad kan en kristen forvente sig efter døden?
At sjælen kommer i himlen.
36. Hvad kan en kristen håbe på ved Jesu genkomst?
En glædelig opstandelse fra de døde og et evigt liv.

Sidste søndag i kirkeåret 2019

Dette hellige evangelium til sidste søndag i kirkeåret skriver evangelisten Matthæus i kapitel 25 vers 31-46

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone.

 32 Og alle folkeslagene skulle samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene.

 33 Og han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre.

 34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom hid, I min Faders velsignede! Tag det rige i arv, som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse.

 35 Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog mig hjem til jer;

 36 jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i fængsel, og I kom til mig.

 37 Da skal de retfærdige svare ham og sige: Herre! Hvornår så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gave dig at drikke?

 38 Hvornår så vi dig fremmed og tog dig hjem til os, eller nøgen og klædte dig?

 39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og kom til dig?

 40 Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig.

 41 Da skal han også sige til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle.

 42 Thi jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke;

 43 jeg var fremmed, og I tog mig ikke hjem til jer; jeg var nøgen, og I klædte mig ikke; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig ikke.

 44 Da skulle også de svare og sige: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel og tjente dig ikke?

 45 Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I ikke har gjort imod én af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig.

 46 Og disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”

(Mat 25:31-46 D31 Revideret)

Hør prædiken 22.s.e.T 2019

Optagelsen fejlede desværre under oplæsning af prædiketeksten.

Dette hellige evangelium til 22.s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 18 vers 21-35:

21 Da trådte Peter frem og sagde til ham: “Herre! Hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han synder imod mig? Mon op til syv gange?”

 22 Jesus siger til ham: “Jeg siger dig: ikke indtil syv gange, men indtil halvfjerds gange syv gange.

 23 Derfor lignes Himmeriges rige ved en konge, som ville holde regnskab med sine tjenere.

 24 Men da han begyndte at holde regnskab, blev en, som var ti tusinde talenter skyldig, ført frem for ham.

 25 Og da han intet havde at betale med, bød hans Herre, at han og hans hustru og børn og alt det, han havde, skulle sælges, og gælden betales.

 26 Da faldt tjeneren ned for ham, bønfaldt ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen.

 27 Da ynkedes samme tjeners Herre inderligt over ham og lod ham løs og eftergav ham gælden.

 28 Men den samme tjener gik ud og traf en af sine medtjenere, som var ham hundrede denarer skyldig; og han greb fat på ham og var ved at kvæle ham og sagde: betal, hvad du er skyldig!

 29 Da faldt hans medtjener ned for ham og bad ham og sagde: Vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig.

 30 Men han ville ikke, men gik hen og kastede ham i fængsel, indtil han betalte, hvad han var skyldig.

 31 Da nu hans medtjenere så det, som skete, blev de meget bedrøvede og kom og forklarede for deres Herre alt, hvad der var sket.

 32 Da kalder hans Herre ham for sig og siger til ham: Du onde tjener! Al den gæld eftergav jeg dig, fordi du bad mig.

 33 Burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg har forbarmet mig over dig.

 34 Og hans Herre blev vred og overgav ham til bødlerne, indtil han kunne få betalt alt det, han var ham skyldig.

 35 Således skal også min himmelske Fader gøre mod jer, hvis enhver af jer ikke af hjertet tilgiver sin broder deres overtrædelser.”

(Mat 18:21-35 D31 – revideret 2019)

Hør prædiken 21.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 21. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Johannes i kapitel 4 vers 46-53

46 Han kom da atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vandet til vin. Og der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum.

 47 Da denne hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad om, at han vilde komme ned og helbrede hans søn; thi han var døden nær.

 48 Da sagde Jesus til ham: “Dersom I ikke ser tegn og undergerninger, vil I ikke tro.”

 49 Embedsmanden siger til ham: “Herre! kom, før mit barn dør.”

 50 Jesus siger til ham: “Gå bort, din søn lever.” Og manden troede det ord, som Jesus sagde til ham, og gik bort.

 51 Men allerede imens han var på hjemvejen, mødte hans tjenere ham og meldte, at hans barn levede.

 52 Da udspurgte han dem om den time, i hvilken det var blevet bedre med ham; og de sagde til ham: “I går ved den syvende time forlod feberen ham.”

 53 Da erkendte faderen, at det var sket i den time, da Jesus sagde til ham: “Din søn lever;” og han troede selv og hele hans hus.

 54 Dette var det andet tegn, som Jesus gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.

(Joh 4:46-54 D31 revideret 2019)

Hør Allehelgensprædiken 2019

Dette hellige evangelium til Allehelgen skriver evangelisten Matthæus i kapitel 5 vers 1-12

1 Men da han så skarerne, steg han op på bjerget; og da han havde sat sig, gik hans disciple hen til ham,

 2 og han åbnede sin mund, lærte dem og sagde:

 3 “Salige er de fattige i ånden, thi himmeriges rige er deres.

 4 Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.

 5 Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.

 6 Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal mættes.

 7 Salige er de barmhjertige, thi dem skal vises barmhjertighed.

 8 Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.

 9 Salige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn.

 10 Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, thi himmeriges rige er deres.

 11 Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld.

 12 Glæd og fryd jer, thi jeres løn skal være stor i himlene; thi således har de forfulgt profeterne, som var før jer.

(Mat 5:1-12 D31 revideret 2019)