Se gudstjeneste eller hør prædiken 1. s.e. Påske

Se gudstjeneste nedenfor eller hør prædiken under videoen om.

  • Hvordan Jesus åbenbarer sin legemlige opstandelse for apostlene, bl.a. den tvivlende Thomas, så de kan være troværdige vidner derom
  • Hvordan Jesus kalder apostlene til prædikeembedet
  • Hvordan Jesus overdrager apostlene og deres efterfølge i prædikeembedet nøglemagten, så de kan løse og binde synder på Guds vegne

Hvor stor er dog den kærlighed – salme om nøglemagten af Veit Dietrich

Hvorstorerdogdenkærlighed_nøglemagten

 

Mel. O kommer hid dog til Guds Søn

1 Hvor stor er dog den Kærlighed,
Som Gud i himlens herlighed
Har sendt sit folk hernede!
Vi alle var i syndens stand,
Og hver og en var dødsens mand,
Udstødt fra saligheden.

2 Vi spiret er af syndig rod,
Og ondt er hjerte, sind og mod;
Den, som af kød er båren,
Vanartet vandrer dødens vej,
Og viljen vor den duer ej
At redde os af faren.

3 Den jammer Gud med ynk har kendt
Og derfor sin enbårne sendt,
Som syndigt kød at skue,
At lide for os korsets Død,
At hjælpe os af syndens nød
Og slukke vredens lue.

4 Den gerning Kristus har fuldgjort,
Og vist os livets vej og port
Alt ved sit ord det rene,
Som lærer os at gøre Bod,
At tro Guds søn af hjerterod
Og trøstes ved ham ene.

5 Han gør os nåden vis og klar,
Fordi han selv indstiftet har
Sin dåb og dyre væde;
Derved vi fødes ny af Gud
Og flyttes til Guds rige ud
Fra Satans mørke sæde.

6 Enhver, som tror og tager dåb,
Han livet har og Livsens håb;
Tag dette ord til hjerte
Til trøst i al din sorg og nød,
Til kraft i kamp mod synd og død,
I sjæls og legems smerte!

7 Men ak, hvor er vor afmagt stor!
I tanker, gerninger og ord
Vi synder uden ende,
Og hjertet finder ingen trøst
Af dåbens bad og ordets røst,
Men kan blot synden kende.

8 Frygt ej! en stor afløsnings-magt
Vor Herre Krist på jord har lagt
I sine hyrders hænder:
Hvem I af synden løser ud,
Han løst og være skal af Gud,
Og bundet den, I binder.

9 Så har han og af nåde stor
Beredt for os sit nadverbord,
Hvormed ham selv vi nyder,
Det signed’ brød og vinen god
Det er hans legem og hans blod,
Alt som hans ord de lyder.

10 Det er hans legem, som blev strakt
På korset og i døden bragt,
At fred vi skulle finde;
Det er hans blod, som sletted’ ud
Vor store syndegæld hos Gud’
Drag dette ret til minde!

11 Ja glem dog ej, o kære sjæl,
Hvor Gud har gjort imod dig vel!
Tak ham af hjertens grunde,
Som ved sin Søn, han os har sendt,
Sit rene ord og sakrament
Os synd’re ville unde!

12 Deri er bod for al vor brøst,
Deri er liv og fred og trøst,
Trods synds og dødens snare.
Gud unde alle her på Jord
At tro og trøste på hans ord
Og hjem til hannem fare!

Veit Dietrich. Oversat af J.N. Skaar. Revideret 2021 Magnus N. Sørensen

Se påskegudstjeneste eller hør prædiken (Joh 20,1-18)

Hør påskedags prædiken om

  • Jesus, der ved sin opstandelse på ottende- og førstedagen viser, at han har opfyldt Guds evige lov i skaberværket og lovens pagt på Sinai, som sabbatten var et tegn på
  • Jesus, der som førstegrøden af de døde, der er opstået på dagen for førstegrødeofferet garanterer vore indgang i det forjættede land, det nye Eden.
  • Jesus, der ved tilsynekomsten af de to keruber ved sin grav og sin tale til Maria i gravhaven ved Jerusalem viser, at han er den nye Adam og ypperstepræst, der er gået ind i det allerhelligste og har banet vej for os til det nye eden, det nye Jerusalem.
  • Jesus, der ved at kalde disciplene brødre viser, at han igennem sin død og opstandelse er den førstefødte af mange brødre, fordi han, der er Guds evige Søn blev menneske og bar vor forbandelse, for at blive genindsat i barnekår ved sin opstandelse og dermed give barnekår til alle dem, der i kraft af hans opstandelse ved dåb og tro er genfødt til at være Guds børn.

Se gudstjeneste herunder og hør prædiken under videoen:

Te Deum – Norske Synodes Psalmebog

Mel. Gør døren høj

1 O store Gud, vi lover dig!
O Herre, vi bekender dig!
Dig, evig Fader, priser vi!
Al Jord og Himmel stemmer i!

2 Dig Himlen med sin Englehær,
Dig alle Magter Pris frembær,
Cherubers og Serafers Mund
Dig priser højt i allen Stund.

3 Du hellig, hellig, hellig er,
Gud, Zebaoth, vor Herre kær,
Og fuld er Himmel, fuld er Jord
Udaf din Guddoms Ære stor.

4 De herlige Apostles kor,
Der hellige Profeters kor
Og Martyskaren hvideklæd
Lovsynger dig i Evighed.

5 Din Christenhed på Jorderig
Tilbeder og bekender dig
Som Faderen af Evighed,
Hvis Magt ej Mål og Ende ved.

6 Og Ordet, Guds enbårne Søn,
Som gav til Arv os Himlens Løn
Og Ånden, vores Trøster sand,
Høilovet over alle Land.

7 Du Ærens Konge, Jesu sød,
Af evig Fader evig Sød,
For Jomfruliv dig ej undslog,
Men os at frelse Manddom tog.

8 Du Dødens brod har taget bort,
Og åbnet for os Himlens Port;
Du sidder ved Guds højre Hånd
Og hersker over alle Land.

9 Du kommer med Guds Vælde stor
At holde Dommedag på Jord;
Så hjælp os nu, vær vores Trøst,
Som du så dyre har forløst!

10 Et Sted hos dig du os bered
Blandt Helgener i Salighed
Dit Folk til Hjælp, o Kriste kom,
Velsign din Arv og Ejendom!

11 Styr og reger din Christenhed,
Ophøj du den i Evighed!
Fra Dag til Dag vi prise dig,
Dit Navn vi love idelig.

12 I denne Dag bevar os så,
At vi i Synd ej falde må!
Forbarm dig, Herre over os!
Forbarme dig dog over os!

13 Vær os, o Gud, miskundelig,
Som vi og håbet har på dig!
Dig, Herre har jeg håbet på,
Til Skamme skal jeg aldrig stå.