Johannes Brenz’ Lille Katekismus

 

Hermed en oversættelse af Johannes Brenz’ katekismus. Brenz var lutherske reformator i Sydtyskland, hvor hans katekismus er blevet benyttet i stedet for eller i kombination med Luthers Lille Katekismus. Dte er naturligvis Luthers Lille Katekismus, der er bekendelsesskrift og derfor lærenorm for den lutherske kirke, men Luther anfører selv i fortalen, at man kan benytte andre forklaringer i stedet for hans.

Jeg synes, Johannes Brenz’ forklaringer har fordele, bl.a. deres kortfattethed, men jeg synes også at brugen af loven og evangeliet forklares bedre.

Man kan indvende imod den, at den bruger en anden rækkefølge, idet den begynder med dåben,d erefter tager trosbekendelsen, Fadervor og først derefter buddene. Bør loven ikke komme først?

Jo i en forstand kommer loven først, og ikke mindst når der skal prædikes for hedninger. Omvendt skal børn, der oplæres i troen ikke behandles som hedninger. Selvom lovens dom også kom først, skal de oplæres i den kristne tro, som de er døbt til. her synes jeg, Brenz’ rækkefølge er befriende og en diskussion værd.

Johannes Brenz’ Lille Katekismus

Spørgsmål: Hvilken tro har du?

Svar: Jeg er kristen?

Spørgsmål: Hvorfor er du kristen?

Svar: Fordi jeg tror på Jesus Kristus og er døbt i hans navn.

 

Om dåben

Spørgsmål: Hvad er dåben?

Svar:  Dåben er et sakramente og guddommeligt tegn, hvormed Gud Fader igennem sin Søn, Jesus Kristus, ved Helligånden forsikrer, at han vil være en nådig Gud for den døbte og forlader ham alle hans synder samt adopterer ham som sit barn og arving til alle himmelske goder. 

Spørgsmål: Hvilket er da dette Guds ord?

Svar: Dér, hvor vor Herre Kristus hos Matthæus i det sidste kapitel siger til sine disciple: “Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud i al verden og lær alle folkeslagene og døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lær dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer.”

Desuden hos Markus i det sidste kapitel siger: “Gå ud i al Verden og prædik Evangeliet for al Skabningen! Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.”

 

Om den kristne trosbekendelse

Spørgsmål: Hvad tror du?

Svar:

 

 1. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber
 2. Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, 
 3. som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, 
 4. pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, 
 5. nedfaret til Helvede, på tredjedagen opstanden fra de døde, 
 6. opfaret til himmels, siddende ved Guds Faders, den almægtiges højre hånd, 
 7. hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
 8. Jeg tror på Helligånden, 
 9. en hellig, kristelig kirke, de helliges samfund, 
 10. syndernes forladelse, 
 11. kødets opstandelse 
 12. og et evigt liv. 

 

 

Spørgsmål: Hvad gavner denne tro dig?

Svar: Den gavner mig, at jeg ved troen for Kristi skyld bliver dømt retfærdig og hellig for Guds domstol og får Helligånden som gave, så jeg kan bede til Gud som en Fader og indrette mit liv efter hans bud.

 

Om Herrens bøn

Spørgsmål:  Hvordan beder man?

Svar: Som Jesus har lært os:

Fader vor, du som er i Himmelen

 

 1. Helliget vorde dit navn 
 2. Komme dit rige
 3. Ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden
 4. Og giv os i dag vort daglige brød
 5. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere
 6. Og led os ikke ind i fristelse
 7. Men fri os fra det onde

 

 

Thi dit er riget og magten og æren i evighed

Amen

 

Om Guds ti bud

Spørgsmål: Hvad er Guds bud?

Svar: Jeg er Herren din Gud.

Det første

Du må ikke have andre guder

Det andet

Du må ikke misbruge din Guds navn

Det tredje

Du skal holde hviledagen hellig

Det fjerde

Du skal ære din far og din mor

Det femte

Du må ikke slå ihjel

Det sjette

Du må ikke bryde ægteskabet

Det syvende

Du må ikke stjæle

Det ottende

Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd mod din næste

Det niende

Du må ikke begære din næstes hus

Det tiende

Du må ikke begære din næstes hustru, tjener, pige, kvæg eller noget, der hører din næste til.

Spørgsmål: Hvorfor har vi fået de ti bud

Svar: For det første, så vi må lære at kende vores synder overfor Gud. For det andet, så vi må lære deraf at gøre gode gerninger og føre et gudeligt liv.

Spørgsmål: Kan vi opfylde Guds bud fuldkomment med vores gode gerninger?

Svar: Nej, for vores gode gerninger er ikke fuldkomment gode, fordi vi er undfanget og født i synd. Men Gud Fader har givet os sin Søn, Jesus Kristus, som ikke har gjort nogen synd og har opfyldt alle Guds bud fuldkomment, som ejendom. Når vi nu tror på ham, regner Gud os af nåde og barmhjertighed for Jesu skyld som om vi selv havde opfyldt alle hans bud.

Spørgsmål: Hvorfor skal vi så gøre gode gerninger?

Svar: Ikke for at vi med vores gerninger skulle gøre fyldest for synden og fortjene det evige liv, men vi skylder at gøre gode gerninger, fordi vi skal bevidne troen med gode gerninger og være vores Herre Gud taknemmelig for hans velgerninger.

Herrens nadvers sakramente

Spørgsmål: Hvordan styrkes troen i anfægtelse og hvordan trøstes en bedrøvet samvittighed?

Svar: Igennem vor Herres Jesu Kristi nadver.

Spørgsmål: Hvad er Kristi nadver?

Svar: Den er et sakramente og guddommeligt tegn, hvori Kristus sandt og nærværende rækker os sit legeme og blod og dermed forsikrer os, at vi virkeligt har syndernes forladelse og evigt liv.

Spørgsmål: Hvordan lyder Kristi nadvers indstiftelsesord?

Svar: Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: “Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.

Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: “Tag og drik alle heraf; denne kalk er det nye testamente i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse.”

 

Om himmerigets nøgler

Spørgsmål: Hvad er himmerigets nøgler?

Svar: Forkyndelsen af det hellige evangelium om Jesus Kristus

Spørgsmål: Hvor er prædikeembedet om Jesus Kristus indstiftet?

Svar: Hos Lukas i det tiende kapitel siger Jesus: Den, som hører jer, hører mig, og den, som foragter jer, foragter mig. 

Hos Matthæus i det sekstende kapitel siger Kristus til peter, og i hans navn til alle apostlene og det hellige evangeliums prædikanter:“Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”

Og hos Johannes i det tyvende: “Modtag Helligånden! Hvis I forlader nogens synder, er de dem forladt; hvis I fastholder nogens synder, er de fastholdt”

Første del af Luthers forklaring af nøglemagten (fra Hvaderkristendom), som jeg vil foreslå at erstatte Brenz’ forklaring, hvis man skal bruge den:

Spørgsmål:  Hvad er nøglemagten?

Svar: Nøgleembedet er den særlige fuldmagt, som Kristus har givet sin kirke på jorden, til at forlade de bodfærdige syndere deres synder, men fastholde de ubodfærdiges synder, så længe de ikke omvender sig.

Spørgsmål: Hvor står det skrevet?

Svar: Vor Herre Kristus siger til Peter: “Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene” (Mat 16,19).

Ligeledes siger Herren til alle disciplene: “Modtag Helligånden! Hvis I forlader nogens synder, er de dem forladt; hvis I fastholder nogens synder, er de fastholdt” (Joh 20,22-23).


Følgende udgaver er benyttet ved oversættelsen af Brenz. katekismus:
https://books.google.dk/books?id=-F5UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://books.google.dk/books?id=FuBbAAAAcAAJ&dq=inauthor%3A%22Johannes%20Brenz%22&hl=da&pg=PP9#v=onepage&q&f=false

https://books.google.dk/books?id=MYFnAAAAcAAJ&dq=inauthor%3A%22Johannes%20Brenz%22%20Catechismus&hl=da&pg=PP9#v=onepage&q=inauthor:%22Johannes%20Brenz%22%20Catechismus&f=false