Se hvor nu Jesus træder (Alle vers)

Se hvor nu Jesus træder

1 Se, hvor nu Jesus træder
Hen til den morderstad,
Endog man ham bereder
Så stort et blodebad.

2 Endog hans Guddoms øie
Sit fængsel, kors og nød
Forud kan agte nøie,
Ja ser sin visse død.

3 Dog vil han fri i sinde
Mod sine fiender gå,
Han ved, han skal dem binde,
Og evig sejr få.

4 Hans pragt den er kun ringe,
Et æsel hannem bær,
Dog kan han Satan tvinge
Og dødens Herre er.

5 Her er han, som vil løse
Hver syndebunden træl;
Her er han, som vil øse
Trøst i hver bange sjæl.

6 Her er han, som udrotter
Den onde Slanges Sæd;
Gak ud, o Zions Dotter,
Og dig i hannem glæd!

7 Her er han, som vil favne
Dig med sin kærlighed,
Her er han, som vil gavne
Dig med sin blodig’ Sved.

8 Her er han, som vil bære
En tornekrans for dig;
Her er han, som skal være
Din kong’ evindelig.

9 Her er han, som vil gyde
For dig sit hjerteblod,
Her er han, som vil yde
Til dig en salig flod.

10 O Jesu! gid jeg kunde,
Som jeg så gerne vil,
Dig ære nogenlunde!
O hjælp mig selv dertil!

11 Jeg gerne mine klæder
Vil for dig lægge ned,
Jeg med i flokken træder,
Som er med tak bered.

12 Jeg bær og mine palmer
For ærens konge frem,
Og synger mine Psalmer,
O Jesu, hør dog dem!

13 Mit Hosianna klinger
Ved din den gode Ånd,
Mit hjerte sig opsvinger,
Oplettet ved din Hånd.

14 Til Lykke, o til Lykke,
Du Ærens Konge! gak,
Min Død at undertrykke,
Og hav saa evig Tak!

Kingo

 

Op thi dagen nu frembryder (Alle vers)

Op thi dagen nu frembryder

1 Op, thi dagen nu frembryder,
Som den hele verden fryder!
Op, thi nådens gyldne år
Frem med lys og glæde går,
Som de gamle før så såre
Ventede med Længsels Taare!
Halleluja, Halleluja!

2 Tiden nu til os fremiler,
Hvorved Zions datter smiler;
Fuld af jubel hun sig ter,
For hun ham i kødet ser,
Som er hendes mand og Herre,
Skønt ham kende få desværre.
Halleluja, Halleluja!

3 Den, som mange majestæter,
Fromme fædre og profeter
Havde gerne villet se,
Og det dog ej kunde ske,
Han til os så kærlig kommer,
O, en yndig nådes-sommer!
Halleluja, Halleluja!

4 Den, som Abraham var lovet,
Menighedens liv og hoved,
Jakobs krone, sol og lyst,
Alle folkes håb og trøst,
Fandt sig hos os ind omsider,
Sagtelig til Zion rider.
Halleluja, Halleluja!

5 Her er han, som vil fuldføre,
Hvad hans fader bød at gøre,
Han vil gøre sagen god
Med sit dyrebare blod,
Pint, foragtet, ilde såret,
Søgte det, som vor forloret.
Halleluja, Halleluja!

6 Han som borgen ville møde,
Sig for dig at lade døde;
For at slå med nådens Lugt
Vor Forbandelse på flugt,
Lod han sig for os forskrive,
En forbandet ting at blive.
Halleluja, Halleluja!

7 Nu må Skyggen bort sig vende,
Og det billedværk får Ende;
Hvad skal Offerdyrets Blod?
Jesu blod er evig Bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, Halleluja!

8 Mose rige nu ophører,
Christi frihed ånd os fører,
Borte er den trældoms frygt;
Hvo Guds nåde ret har søgt,
Kan nu fuldt sig dertil fryde,
Barnefriheds ret at nyde.
Halleluja, Halleluja!

9 Nu er forhæng sønderrevet,
Åbnet os en indgang blevet,
I Guds Helligdom at gå,
For ham uden frygt at stå;
Han, som verdens lys er blevet,
Nattens Mørkhed har fordrevet.
Halleluja, Halleluja!

10 Derfor, Zion, op at sjunge,
Og velsigne denne Konger!
Giv ham Mund og Hjerte til!
Du er Brud med dig han vil
Riget dele: lad dig føre
Ham til Offer, lad dig høre!
Halleluja, Halleluja!

  1. A. Freylinghausen; Brorson

Jesu frelserværk, ugedagene og påskefesten

Et lille revideret uddrag af min påskeprædiken fra sidste år om påskedagene i lyset af
Paulus skriver i Kol 2:16-17: 16 Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymåne eller Sabbat, 17 hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet* er Kristi. (Col 2:16-17 D31)
Jesu frelserværk og ugen
a) Palmesøndag – Seks dage før påskeofferet – Bethania
b) Da blev han salvet til sin død ag Maria, Marthas og Lazarus søster
i) Nogen har ment, at det var den samme som Maria Magadalena
ii) I hvert tilfælde beretter Johannes om denne Maria som en, der tror på, at Jesus skal dø
iii) Påskedag, den første dag i ugen, opstod Jesus fra de døde og begyndte dermed den nye skabelse
c) Dernæst drog Jesus ind i Jerusalem palmesøndag, den første dag i ugen
d) Jesu begyndte sit værk den hellige uge med den første dag i ugen og fuldfører det den sjette dag, da han led og døde
e) Den syvende hviler han i graven
f) Sådan opfylder han ugen, som Gud indstiftede ved skabelsen

g) Det er formodentligt ikke tilfældigt – Gud skabte ugen med netop denne uge som mål

Jesus og påskehøjtiden
a) Han døde langfredag, hvor lammet blev slagtet: 5 På den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid er det Påske for HERREN. (Lev 23:5 D31)
b) Påskelørdag lå han i graven, ligesom israelitterne på denne årlige store sabbat ikke måtte udføre noget arbejde: 6 På den femtende Dag i samme Måned er det de usyrede Brøds Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise usyret Brød. 7 På den første Dag skal I holde Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre. (Lev 23:6-7 D31)
c) Den sekstende, dagen efter højtidsstævnet skulle der ofres førstegrøden af afgrøden: 10 Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst. 11 Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Åsyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed. (Lev 23:10-11 D31)
d) Også dette var en skygge af Jesu gerning. Her fejrede israelitterne den første afgrøde og løftet om, at Gud også ville give dem resten af afgrøden i det år
e) Denne afgrøde var kommet ved, at de havde sået korn i jorden
f) Det er muligvis det, Jesus henviser til, når han taler om hvedekornet i Joh 12: 24 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden og dør, bliver det ene; men dersom det dør, bærer det megen Frugt. (Joh 12:24 D31)
g) Jesus døde og blev lagt i graven, som kornet, der blev sået
h) Nu er han opstået som førstegrøden på dagen for føstegrødeofferet
i) Paulus skriver derfor om Jesus som førstegrøden i 1 Cor 15: 20 Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de hensovede. 21 Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. 22 Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også alle levendegøres i Kristus. 23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde Kristus, dernæst de, som tilhøre Kristus, ved hans komme. (1Co 15:20-23 D31)

Jødisk påskemåltid eller påskevigilie?

Det er tid til min årlige svada mod kirker, der holder jødisk påskemåltid på skærtorsdag ud fra den tanke, at det skulle danne baggrund for indstiftelsen af nadveren
For det første, så er det i det mindste ikke ubestridt, om nadveren blev indstiftet i forbindelse med et påskemåltid. (Tjek f.eks. denne afhandling: http://www.stseraphimstjohnsandiego.org/…/A%20Patristic…)
For det andet, så er det tvivlsomt eller i hvert tilfælde diskutabelt, om den jødiske seder fandtes på Jesu tid.
For det tredje er det diskutabelt, om det var den jødiske seder eller det kristne påskevigilie, der kom først og danner baggrund for det andet. (Se om 2 og 3 Israel Yuvals artikel her: https://www.academia.edu/…/Yuval_Easter_and_Passover_as…)
Jeg har ikke noget imod, at kristne, der er etniske jøder, holder fast dele af den jødiske seder som en kulturel ting, ligesom når etnisk danske ateister går om juletræ eller kristne sætter uskyldige kravlenisser op.
Men når kirker arrangerer sådanne ting på skærtorsdag, så er det svært at komme udenom, at man kopierer en anden ikke-kristen religions ritualer – en religion, der netop er blevet til som en reaktion imod Messias og hvis fortsatte eksistens er betinget af, at Jesus ikke er Messias.
Jeg vil i stedet foreslå, at man lader sig inspirere af det tidlige kristne påskevigilie, som tager udgangspunkt i mange af de samme frelseshistoriske temaer og forbinder Kristi frelserværk med syndfloden, udvandringen af Egypten og løfterne om en ny pagt.
Det er også bedre end at bruge påskenat på Grundtvigs østkirkeligt inspirede spekulationer om nedfarten til dødsriget, som nemt fører kætterier om omvendelse efter døden med sig.
Jeg har taget tilløb nogle år, men forsøger mig med et påskevigilie i år.

Gud, vor Fader, stå os bi

Melodi: https://www.lutheranchoralebook.com/tunes/gott-der-vater-wohn-uns-bei/

1. Gud vor Fader stå os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste,
Overgive os til dig,
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen visselig
Halleluja vi prise dig

2. Jesus Kristus, stå os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste
Overgive os til dig
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen, visselig
Halleluja, vi prise dig

3. Helligånd, stå du os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste
Overgive os til dig
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen, visselig
Halleluja, vi prise dig

Luther, Martin
Efter oversættelse i Den norske synodes salmebog: https://archive.org/details/psalmebog00amergoog/page/n177/mode/2up

Kingosalme: Den onde Ånd

En passende salme til 3. søndag i fasten

Mel. I Jesu navn

1. Den onde Ånd
Og Djævel må dog bort,
Ja alle bånd ved Jesu ord og Ånd
Briste over snart og kort;
Han aldrig er
I sit værk end så stærk,
Han for Guds finger må
Jo skælve og forgå;
Synes end hans skanse fast
Han ved Jesus i en hast
Bliver af sin fæstning kast

2. O Jesus, som
Til verden kommet er
At kaste om al Satans herredom
Med din hjælp vær altid nær,
At Satan ej
Med sin magt og sin agt
Skal nogen bolig få
Udi mit hjertes vrå
Lad mit hjerte lukkes så,
At hans pile overgå
Lad mig I Guds harnisk stå.

Kingo
Nr. 138 i Kingos salmebog.
Her gengivet  efter den Norske Synodes Salmebog
https://archive.org/details/psalmebog00amergoog/page/n175/mode/2up