Category Archives: Prædiken

Hør prædiken 8.s.e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 8. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 7 vers 15-23

15 Men vogt jer for de falske profeter, som komme til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

16 Af deres frugter skal I kende dem. Samler man vel vindruer af torne eller figner af tidsler?

17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer dårlige frugter.

18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.

19 Hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

20 Altså skal I kende dem af deres frugter.

21 Ikke enhver, som siger til mig: ”Herre, Herre!” skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.

22 Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit Navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit Navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit Navn?

23 Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!

(D31 revideret 2017)

Hør prædiken 7.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 7. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Markus i kapitel 8 vers 1-9:

8 I de dage, da der atter var en stor skare, og de intet havde at spise, kaldte han sine disciple til sig og siger til dem: 2 “Jeg ynkes inderligt over skaren; thi de er allerede forblevet hos mig i tre dage og har intet at spise. 3 Og dersom jeg lader dem gå fastende hjem, vil de lide nød på vejen, og nogle af dem er kommet langvejsfra.” 4 Og hans disciple svarede ham: “Hvordan skal nogen kunne mætte disse med brød her i en ørken?” 5 Og han spurgte dem: “Hvor mange brød har I?” Og de sagde:”syv.” 6 Og han byder Skaren af sætte sig ned på Jorden; og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, at de skulle lægge dem frem; og de lagde dem frem for skaren. 7 Og de havde nogle få småfisk; og han velsignede dem og sagde, af også disse skulde lægges frem. 8 Og de spiste og bleve mætte; og de opsamlede af tiloversblevne stykker syv kurve. 9 Men de var omtrent fire tusinde; og han lod dem gå bort.

Hør prædiken 1 s. e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 1. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 vers 19-31

19 Men der var en rig mand, og han klædte sig i purpur og kostbart linned og levede hver dag i fryd og herlighed. 20 Men en fattig ved navn Lazarus var lagt ved hans port, fuld af sår. 21 Og han ønskede at mættes af smulerne, som faldt fra den riges bord; men også hundene kom og slikkede hans sår.

22 Men det skete, at den fattige døde, og at han blev båret af englene hen i Abrahams skød; men den rige døde også og blev begravet. 23 Og da han slog sine øjne op i helvede, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.

24 Og han råbte og sagde: Fader Abraham! Forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin finger i vand og læske min tunge; thi jeg pines i denne ild. 25 Men Abraham sagde: Barn! Husk på, at du har fået dit gode i dit liv, og Lazarus ligeså det onde; men nu trøstes han her, og du pines. 26 Og foruden alt dette er der lagt en stor afgrund imellem os og jer, for at de, som vil krydse herfra over til jer, ikke skulle kunne det, og de ikke heller krydse derfra over til os.

27 Men han sagde: Så beder jeg dig, Fader, at du vil sende ham til min Faders Hus, 28 thi jeg har fem brødre, for at han kan vidne for dem, for at ikke også de skulle komme i dette pinested. 29 Men Abraham siger til ham: De har Moses og profeterne, lad dem høre dem!

30 Men han sagde: Nej, Fader Abraham, men dersom nogen fra de døde kommer til dem, vil de omvende sig. 31 Men han sagde til ham: Hører de ikke Moses og profeterne, da lader de sig heller ikke overbevise, hvis nogen opstår fra de døde.”

(1907-oversættelsen revideret 2019)

Hør prædiken fra Trinitatis 2019 om Treenigheden

Dette hellige evangelium til Trinitatis skriver evangelisten Johannes i Johannesevangeliet kapitel 15 vers 26 til kapitel 16 v 4:

 26 Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig. 27 Men også I skal vidne; thi I var med mig fra Begyndelsen.”

1 “Dette har jeg talt til jer, for at I ikke skal forarges. 2 De skal udelukke jer af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slår jer ihjel, skal mene, at han dyrker Gud. 3 Og dette skal de gøre, fordi de hverken kender Faderen eller mig. 4 Men dette har jeg talt til jer, for at I, når Timen kommer, skal komme i Hu, at jeg har sagt jer det; men dette sagde jeg jer ikke fra Begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

Hør prædiken 3.s.e. Påske 2019

Dette hellige evangelium til 3. søndag efter påske skriver evangelisten Johannes i kapitel 16 vers 16-22

16 Om en kort stund ser I mig ikke længere, og atter om en kort stund skal I se mig, for jeg går til Faderen.” 17 Da sagde nogle af hans disciple til hverandre: “Hvad er dette, som han siger os: Om en kort stund ser I mig ikke, og atter om en kort stund skal I se mig, og: Jeg går til Faderen?” 18 De sagde altså: “Hvad er dette, han siger: Om en kort stund? Vi forstår ikke, hvad han siger.” 19 Jesus vidste, at de ville spørge ham, og han sagde til dem: “I spørger hverandre om dette, at jeg sagde: Om en kort stund ser I mig ikke, og atter om en kort stund skal I se mig. 20 Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og jamre, men verden skal glæde sig; I skal være bedrøvede, men jeres bedrøvelse skal blive til glæde. 21 Når kvinden føder, har hun bedrøvelse, fordi hendes time er kommet; men når hun har født Barnet, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. 22 Også I har da vel nu bedrøvelse, men jeg skal se jer igen, og jeres hjerte skal glædes, og ingen tager jeres glæde fra jer.

Hør prædiken 2.s.e. påske 2019

Dette hellige evangelium til 2. søndag efter påske skriver evangelisten Johannes i kapitel 10 vers 11-16

11 Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit liv til for fårene.

12 Men lejesvenden, som ikke er hyrde, hvem fårene ikke tilhører, ser ulven komme og forlader fårene og flygter, og ulven røver dem og adspreder dem, 13 fordi han er en lejesvend og ikke bekymrer sig om fårene.

14 Jeg er den gode hyrde, og jeg kender mine, og mine kender mig, 15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.

16 Og jeg har andre får, som ikke høre til denne fold; også dem bør jeg føre, og de skal høre min røst; og der skal blive én hjord, én hyrde.

Hør prædiken 1.s. efter påske 2019

Dette hellige evangelium til første søndag efter påske skriver evangelisten Johannes i kapitel 20 vers 19-31:

19 Da det nu var aften på den samme dag, den første dag i ugen, og dørene dér, hvor disciplene opholdt sig, var lukkede af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: “Fred være med jer!”

20 Og som han sagde dette, viste han dem sine hænder og sin side. Så blev disciplene glade, da de så Herren.

21 Jesus sagde da atter til dem: “Fred være med jer! Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender også jeg jer.”

22 Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og han siger til dem: “Modtag Helligånden!

23 Hvem I forlader synderne, dem er de forladte, og hvem I fastholder, dem er de fastholdt.”

24 Men Thomas, hvilket betyder tvilling, en af de tolv, var ikke hos dem, da Jesus kom.

25 De andre disciple sagde da til ham: “Vi har set Herren.” Men han sagde til dem: “Hvis jeg ikke får set naglegabet i hans hænder og stikker min finger i naglegabet og stikker min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.”

26 Og otte dage efter var hans disciple atter inde, og Thomas med dem. Jesus kommer, da dørene var lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: “Fred være med jer!”

27 Derefter siger han til Thomas: “Ræk din finger herhen, og se mine hænder, og ræk din hånd herhen, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende!”

28 Thomas svarede og sagde til ham: “Min Herre og min Gud!”

29 Jesus siger til ham: “Fordi du har set mig, har du troet; salige er de, som ikke har set og dog troet.”

30 Desuden gjorde Jesus mange andre tegn for sine disciples, som ikke er skrevet i denne bog.

31 Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skulle have livet i hans navn.

(Joh 20:19-1 D31 revideret 2017)