Hør prædiken: Det første bud (2 Mos 20,1-6) Katekismusprædiken 4

Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog kapitel 20 vers 1-6:

1 Og Gud talte alle disse ord og sagde:

2 Jeg er Herren din Gud, som udførte dig af Ægyptens Land, af slavers hus.

3 Du må ikke have andre guder end mig.

4 Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller nogen lignelse efter det, som er i himmelen oventil, eller det på jorden nedentil, eller det, som er i vandet under jorden.

5 Du må ikke tilbede dem og ikke tjene dem; thi jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, som straffer fædres synd på børn, indtil tredje og fjerde led, på dem, som hader mig;

6 og som viser barmhjertighed i tusinde led mod dem, som elsker mig og holder mine bud.

Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

 • Om inddelingen af de ti bud i første og anden tavle
  1. Vi ved, at der er ti ord i 2 Mos 20 og at de blev skrevet på to tavler
   1. 28 Og han blev der hos HERREN fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke; og han skrev Pagtsordene, de ti Ord, på Tavlerne. (Exo 34:28 D31)
   2. Moses minder dem om det i femte Mosebog: 11 Da trådte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm; 12 og da HERREN talte til jer ud fra Ilden, hørte I kun Ordene, men nogen Skikkelse så I ikke, kun en Røst fornemmede I.  13 Da kundgjorde han jer sin Pagt, som han bød eder at holde, de ti Ord, og han skrev dem på to Stentavler.  (Deu 4:10-13 D31)
 • Inddelingen i to ord eller på to tavler er ikke givet i Skriften
  • Derfor vil nogen inddele de ti ord anderledes eller fordele dem forskelligt på de to tavler
  • Man har diskuteret, om billedforbuiddet er et selvstændigt bud og om forbuddet mod begær er ét bud
  • Den lutherske kirke har fulgt den vestkirkelige tradition, hvor de tre første bud handler om om forholdet til Gud og de syv sidste om forholdet til næsten
  • Det har man bl.a. fordi forbuddet mod at dyrke afgudsbilleder ses som en forklaring på det første bud og
 1. At fordele buddene på de to tavler alt efter, om de handler om Gud eller næsten stammer fra det dobbelte kærlighedsbud, som Jesus udtrykker i Matt 22: 37 Men han sagde til ham: “Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind.  38 Dette er det store og første Bud.  39 Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv.  40 Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne.”  (Mat 22:37-40 D31)
  • Vi kan derfor henføre de ti bud til disse to bud
  • De tre første afhænger af, at vi elsker Gud over alle ting
  • Og de næste syv af, at vi elsker vor næste som os selv
  • Men i sidste ende kan alle buddene henføres til det første, som også sammenfattes i Jesu ord om at elske Gud af hele vort hjerte, sjæl og sind.
  • Det er det, jesus kalder det første og største bud
  • Lad os på den baggrund se på teksten
 • Udlægning af Guds ord i forbindelse med første bud
  1. Guds egne ord
   • 1 Og Gud talte alle disse ord og sagde:
    • I søndags lærte vi, hvordan Gud steg ned på Sinaj Bjerg med horn og tordenvejr for at vise sin magt
    • I dag tager vi fat på det første af de ti bud, som lød fra Sinaj Bjerg, hvor Gud var steget ned
    • Gud skrev også ordene på stentavlerne både første gang og anden gang, efter Moses ødelagde dem efter guldkalven
    • Gud ville tale disse ord og skrive dem på stentavlerne for at Israelitterne skulle forstå at de ti bud udtrykte Guds evige lov
    • De ti bud er altså moralloven, som gælder til alle tider for alle mennesker, selvom deres form var særligt rettet mod jøderne
 1. Begrundelsen – udfrielsen fra Egypten
  • 2 Jeg er Herren din Gud, som udførte dig af Ægyptens Land, af slavers hus.
   • Herren din Gud
    • Gud er den almægtige evige Gud
    • Han er skaberen og opretholderen, den som er den han er, som han åbenbarede sig for Moses
    • Han er den, der eksisterer i sig selv og får alt andet til at eksistere
    • Han er skaberen og opretholderen, som derfor har ret til at give dig befalinger
   • Som førte dig ud af egypten
    • Gud er ikke blot den abstrakte væren udenfor tid og rum, men den Gud, der har handlet i historien og reddet Israel
     1. Han har efterfølgende åbenbaret sig personligt i Jesus Kristus
     2. Han kendes i sin historiske åbenbaring og ikke igennem msk. spekulation eller oplevelser
    • Han er den nådige Gud, som førte Israel ud af Egypten og os ud af mørkets rige
     1. Den Gud, Israelitterne skal dyrke er den Gud, der har frelst dem og vist sig nådig imod dem
     2. Den Gud vi skal stole på, er også den Gud, der har vist sig nådig mod os og frelst os
     3. det er derfor vi kan stole på ham og elske ham over alle ting
     4. Evangeliet giver os dermed kræfter til at overholde loven
    • Buddet
     • 3 Du må ikke have andre guder end mig.
      • Generelt forbud mod andre guder ved siden af Herren
      • Ikke blot et spørgsmål om, at gud er højest, men om, at der ikke er nogen eller noget, vi må dyrke, som vindyrker Gud
      • Det er formuleret negativt her som et forbud, fordi israelitterne havde dyrket andre guder
      • Det retter sig ikke kun imod dét, at man kalder andet for en gud, men også mod reel afgudsdyrkelse, hvor man stoler og venter sig godt af andet end den sande gud
      • Formuleret som positivt påbud andre steder, f.eks. 5 Mos 10: 12 Og nu, Israel! Hvad andet kræver HERREN din Gud af dig, end at du skal frygte HERREN din Gud, så du vandrer på alle hans Veje, og at du skal elske ham og tjene HERREN din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, 13 så du holder HERRENS Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig, for at det må gå dig vel.  (Deu 10:12-13 D31)
      • Derfor kan vi også udlade af det, at vi ikke må frygte, tjene, elske og stole på andet, som vi gør med Gud
 1. Billeder
  • 4 Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller nogen lignelse efter det, som er i himmelen oventil, eller det på jorden nedentil, eller det, som er i vandet under jorden. 5 Du må ikke tilbede dem og ikke tjene dem;
   • Dette er et tillæg og en uddybning af det første bud
    • Gudebilleder kaldtes simpelthen guder
    • Således Jakob i 1 Mos 35: “Skaf de fremmede Guder, der findes hos jer, bort (Gen 35:2 D31)
    • Datidens gudsdyrkelse var primært dyrkelse af afgudsbilleder
   • Det er ikke et generelt forbud mod billeder hverken i det hele taget eller i forbindelse med gudsdyrkelse
    • Der blev lavet keruber, dvs. engle, på pagtens ark iflg. 2 Mos 25
   • Forbuddet mod billeder af Gud er begrundet i, at Gud ikke har vist sig i en skikkelse
    • 15 Eftersom I ikke så nogen Skikkelse, dengang HERREN talede til jer på Horeb ud fra Ilden, så vogt jer nu omhyggeligt for 16 at handle så ryggesløst, at I laver eder et Gudebillede, en Stenstøtte i en eller anden Skikkelse, enten det nu er et Afbillede af en Mand eller en Kvinde  17 eller et Afbillede af et eller andet Dyr, der lever på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden vinget Fugl, der flyver under Himmelen  18 eller et Afbillede af et eller andet Kryb, der kryber på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden Fisk i Vandet under Jorden;  19 og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem.  (Deu 4:15-19 D31)
    • Da Gud nu er blevet msk. i Jesus Kristus, kan vi lave billeder af den menneskeblevne Gud
    • Vi skal dog stadig ikke tilbede disse billeder, som om der Gud eller giver adgang til Gud
    • Billeder kan være påmindelser eller undervisning om historiske begivenheder
     1. Sådan rejste Jakob en stenstøtte på stedet, hvor hans så jakobsstigen i Bethel
    • Billeder kan derigennem også vække fromme følelser ved at påminde om Guds gerninger
     1. Sådan rejste også de israelitterne, der bosatte sig øst for Jordan et alter, selvom Gud havde påbudt kun at ville dyrkes i tabernaklet
     2. Da israelitterne drager afsted for at straffe dem i Joshua 22, svarer de, at de ikke havde i sinde at dyrke Herren på det, men blot lade det være en påmindelse
     3. Sådan kan billeder være en påmindelse
 1. Guds trussel og løfte
  • thi jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, som straffer fædres synd på børn, indtil tredje og fjerde led, på dem, som hader mig;
   • Denne trussel og det følgende løfte er knyttet til det første bud, men kan anvendes på alle buddene, som alle bygger på det første
   • Gud en nidkær Gud – som en ægtemand
    • Sådan sammenlignes afgudsdyrkelse ofte med ægteskabsbrud
    • Gud har krav på os mere end vor ægtefælle
    • Og derfor har han ret til at være vred som en ægtefælle over utugt, hvis vi har andre guder
   • Straf af senere generationer
    • Hvorfdan forenes det med Ezekiel 18: 20 Den Sjæl, der synder, den skal dø; Søn skal ikke bære Faders Misgerning, ej heller Fader Søns. Over den retfærdige skal hans Retfærdighed komme, over den gudløse hans Gudløshed. (Eze 18:20 D31)
    • Skelnen ml. timelig og evig straf
    • Gud hjemsøger senere generationer med timelige straffe, selvom de ikke begår de samme synder
    • Gud straffer ikke evigt børn for fædres synd
   • 6 og som viser barmhjertighed i tusinde led mod dem, som elsker mig og holder mine bud.
    • Gud lover jordisk og evig velsignelse for dem, der elsker ham og holder hans bud
    • Sådan viste Gud barmhjertighed imod Israelitterne i mange slægtled på trods af deres synd og frafald
   • Hvad er påbudt i første bud
    1. Vi må først forholde
    2. At kende den sande Gud
     1. Er at forstå og tro rigtigt om Guds væsen og vilje
      • Det indebærer, at vi tror ret om Guds treenige væsen
      • Også, at vi tror ret om hans vilje imod os
     2. At vi udleder denne forståelse fra Guds Ord, som er bekræftet med tegn og undere
      • Sådan kunne israelitterne udlede den rette forståelse af Gud fra hans ord, som han talte til dem
 • At denne forståelse er skabt af Helligånden i os
  • Kun Helligånden formår at skabe en ret gudserkendelse i os
  • Erkendelsen af Gud sker ved Helligånden igennem Sønnen, som åbenbarer Faderen, Matt 11: 27 Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham. (Mat 11:27 D31)
 1. Gudsfrygt
  1. Kommer af Guds ord, som det lyder i 5 Mos 4 om Guds tale til israelitterne ved Sinaj: “Kald mig Folket sammen, for at jeg kan kundgøre dem mine Ord, så de kan lære at frygte mig, så længe de lever på Jorden, og lære deres Sønner det samme!” (Deu 4:10 D31)
  2. Gudsfrygt kommer af advarsler om Guds vrede og eksemplerne på straf
 • Ved frygten for Guds vrede, frygter det onde lyster: 13 HERRENS Frygt er Had til det onde. Jeg hader Hovmod og Stolthed, den onde Vej og den falske Mund. (Pro 8:13 D31)
 1. Til gudsfrygt hører også, at vi frygter Gud, som et barn frygter at gøre sin far vred.
 2. Med ordet frygt beskriver Skriften ofte hele den gudsdyrkelse, vi skylder Gud
 1. Kærlighed til Gud
  1. Det udtrykkes af Jesus i de dobbelte kærlighedsbud, som er taget fra 5 Mos 6: 4 Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er én. 5 Og du skal elske HERREN din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke.  (Deu 6:4-5 D31)
  2. Vi skal elske vores næste som os selv, men vi skal elske vores næste mere end næsten og dermed også mere end os selv
 • Hvis du kun elsker Gud, som du elsker dig selv, elsker du ham ikke af hele dit hjerte, som du skal
 1. Med til kærlighed til Gud hører, at i holder alle hans øvrige bud: Så elsk da HERREN din Gud og hold hans Forskrifter, hans Anordninger, Lovbud og Bud alle Dage: (Deu 11:1 D31)
 2. Vi kan kun elske Gud ret, når vi erkender, at han har elsket os først (1 Joh 4:10) 10 Deri består Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder. (1Jo 4:10 D31)
 1. Stole på Gud
  1. Med til det første bud hører også at stole på ham over alle andre ting
  2. Som Luther skriver i sin forklaring i Store katekismus er din Gud den, du stoler på og venter dig alt godt af
 • Overholdelse af det første bud indebærer, at vi over alle ting stoler på Gud
 1. Betyder, at vi i al nød tager vor tilflugt til ham
 2. At vi tror, at Gud både er i stand til og villig til at hjælpe os i al vor nød
 3. AT vi efter hans løfte ser til ham for hjælp enten ved at han velsigner os med gode ting eller hjælper os med at bære de hårde ting
 • At vi overgiver alt til Gud
 • At vi ikke gør noget i strid med Guds bud pga. frygt, men i tillid til hans løfter forblier lydige imod hans bud
 1. At uanset, hvad der sker, så bevarer vi troen på Guds nåde og barmhjertighed
 1. Dyder forbundet hermed:
  1. Vi kan også forbinde dyderne tålmodighed og ydmyghed, som særligt har at gøre med det første bud
  2. Tålmodighed under lidelser
   • Tålmodighed kommer af troen, som tror, at Gud ikke vil forlade os i vor nød: 3 I veed jo, at jeres prøvede tro virker udholdenhed. (Jam 1:3 WIE)
   • Tålmodighed kommer håbet, som stoler på, at Gud sørger for, at alt samvirker til gode for dem, der elsker Gud25 Håber vi derimod på dét, vi ikke ser, så venter vi på det med udholdenhed. (Rom 8:25 WIE)
   • Tålmodighed kommer af kærlighed, så vi ikke knurrer imod Gud, som om han handlede grusomt med os
 • Ydmyghed
  • Ydmyghed bygger på erkendelse af Gud og af vores egen svaghed 6 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, for at Han kan ophøje jer i besøgelsens tid. (1Pe 5:6 WIE)
  • Frygt for Gud, fordi han står de stolte imod, så vi ikke stoler på vores egen fortjeneste
  • Ydmyghed indeholder også lydighed, så vi lader os nøjes med det kald, vi har fået
  • Tro og håb, fordi vi stoler på guddommelig hjælp og ved, at alt godt, der sker os er en gave fra Gud
 1. Kan opsummeres i Luthers forklaring til første bud i lille katekismus:
  • Hvad betyder det? Svar: Vi skal frem for alt frygte og elske Gud og stole på ham.
 2. Vi må så se på, hvad der er forbudt ifølge første bud
 • Hvad er forbudt i første bud
  1. Den grove afgudsdyrkelse
   1. Dem der dyrker msk. i stedet for Gud, himmellegemerne, magi, drømmetydere
   2. Vi kan udvide det ved at se på forbuddene i lyset af påbuddene
  2. Ud fra påbuddene
   1. Synd mod kendskab til den sande Gud
    • Ateisme – fornægtelsen af Guds eksistens eller tvivl derpå
    • Afgudsdyrkelse
    • Benægtelse af den treenige Gud
    • Forkert tro om Gud og hans vilje, dvs. al tro på vrang lære
   2. Synd mod gudsfrygt
    • Kødelig sikkerhed, dvs. at man ikke frygter at gøre imod Guds vilje
    • Herunder enhver falsk gudsdyrkelse
 • Synd mod Kærlighed til Gud
  • Dem, der hader Gud eller vise utaknemmelighed eller ulydighed mod Gud
  • Dem, der elsker andet højere end Gud: penge, dyre ting, eget udseende, popularitet, ære eller sex
  • Når man begærer disse ting højere end man elsker Gud, er det afgudsdyrkelse
 1. Synd mod Tillid til Gud
  • Manglende tro på Gud i det hele taget
  • Manglende tillid til Gud i alle ting
  • Heraf følger bekymringer, som Jesus forbyder som mammondyrkelse: 24 Ingen kan tjene to Herrer; thi han må enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kunne ikke tjene Gud og Mammon*. 25 Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?  (Mat 6:24-25 D31)
  • Når man i stedet for at stole på Guds hjælp benytter sig af midler, Gud har forbudt, for at få den hjælp, man ønsker
  • Tillid til andet end Gud
 2. Synd mod Tålmodighed
  • At knurre mod Gud
 3. Ydmyghed
  • Stolthed af egen retfærdighed
  • Pral med egne bedrifter frem for at ære Gud
 4. Sammenfatning af afgudsdyrkelse
  1. Når noget andet får den ære, som er Guds alene
  2. Når du frygter, elsker eller stoler på noget over Gud
 5. Den dybeste afgudsdyrkelse: selvdyrkelsen
  1. Når du sætter dig selv i stedet for skaberen og opretholderen
   • Når du tror, at du selv skal skabe og opretholde dit liv og derfor hverken frygter Gud og hans bud, er taknemmelig mod ham eeller stoler på ham i al legemlig nød
  2. Når du sætter dig selv i stedet for frelseren
   • Når du vil søge Gud i dit eget indre i fornuften eller på anden måde udenom den inkarnerede Guds Søn
   • Når du søger at blive retfærdig ved egne gerninger og bestræbelser i stedet for igennem Jesus Kristus
 • Afslutning
  1. Vi har lært om lovens første og anden tale og hvordan første tavle og særligt første bud handler om kærligheden til Gud
  2. Vi har lært, hvordan Gud i det første bud påbyder os ikke at have andre guder, men at deri ligger også, at vi skal kende Gud, elske Gud, frygte Gud og stole på Gud over alle ting
  3. Vi har lært, at det medfører, at vi også skal have tålmodighed under lidelser og ydmyge os under ham
  4. Vi har lært, hvilke synder, der strider imod dette bud
  5. Nemlig at vi ikke vil kende Gud og hans vilje, ikke elsker ham over alle ting, men elsker os selv eller andet højere, at vi ikke frygter ham ham, men er ligeglade med hans bud og ikke stoler på ham over alle ting
  6. Vi har lært, hvordan det er knurre mod Gud i utålmodighed under korset er en synd mod dette bud
  7. Vi har lært, hvordan stolthed og pral er synder mod det første bud
  8. Vi har alle brudt det første og største bud – derfra kommer alle andre synder
  9. Men Gud har sendt sin kære Søn som vores frelser
  10. Hans er blevet en tjener for os og har givet sig selv hen som en løsesum for os
  11. Han er den sande Gud, som vi bør elske over alle ting og hans blod er derfor mere værd end alle menneskers død
  12. Derfor kan hans død for os opveje alle vores ynder – også mod det første bud

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed,. Amen.

Lad os med apostlene tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Samfund være med os alle.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *