Audio

Læs og hør prædiken fra 3.s.i. advent 2015

Dette hellige evangelium til 3.s. i advent skriver evangelisten Lukas i kapitel 1 vers 67-80:

67 Og Sakarias, hans fader, blev fyldt med Helligånden, og han profeterede og sagde:

 68 “Lovet være Herren, Israels Gud; thi han har besøgt og forløst sit folk

 69 og har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

 70 således som han talte ved sine hellige profeters mund fra fordums tid,

 71 en frelse fra vore fjender og fra alle deres hånd, som hader os,

 72 for at gøre barmhjertighed imod vore fædre og ihukomme sit hellige testamente,

 73 den ed, som han svor vor fader Abraham, at han vilde give os,

 74 at vi, friede fra vore fjenders hånd, skulle tjene ham uden frygt,

 75 i hellighed og retfærdighed foran ham, alle vore dage.

 76 Men også du, barnlille, skal kaldes den Højestes profet; thi du skal gå foran for Herrens åsyn for at berede hans veje,

 77 for at give hans folk erkendelse af frelse ved deres synders forladelse,

 78 for vor Guds inderlige barmhjertigheds skyld, ved hvilken solopgangen fra det høje har besøgt os

 79 for at skinne for dem, som sidde i mørke og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens Vej,”

 80 Men barnet voksede og blev styrket i ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han trådte frem for Israel.

 (Luk 1:67-80 D31 – revideret 2015)

Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

 • Indledning
  • Advent =forventning om Jesu komme.
   • Advent handler om både Jesu første komme som profeterne forkyndte og Israel ventede på
   • Jesu andet komme forkyndes på 2.s. i advent og skal minde os om, hvorfor Jesus måtte komme – for at frelse os fra dommen.
   • Og så handler Advent om Jesu usynlige komme til den enkelte gennem ordet og sakramenterne.
  • Johannes Døberen var den sidste af GT-profeterne og den første NT -profet – Jesu forløber – forberedte Jesu første komme.
   • Johannes forudsagt hos Esajas: 3 I ørkenen råber en røst: “Ban HERRENS vej, jævn i det øde Land en højvej for vor Gud! 4 Hver dal skal højnes, hvert bjerg, hver høj skal sænkes, bakket land blive fladt og klippeland til slette.  5 Åbenbares skal HERRENS herlighed, alt kød skal se den sammen. Thi HERRENS mund har talt.”
   • Johannes Døberen var også den første prædikant, der forkyndte, at frelseren er kommet og som dermed bragte Jesus nær gennem forkyndelsen og gennem dåben.
   • De to sidste søndage i advent handler om Johannes Døberen – men i virkeligheden om Jesus, som han var forløber for.
  • Søndagens tekst – Zakarias’ profeti om Jesus og Johannes: 67 Og Sakarias, hans fader, blev fyldt med Helligånden, og han profeterede og sagde:
   • Forud for dagens tekst: Både Elisabeth og Maria blevet gravide – en engel har forkyndt det for Zakarias og Maria
   • Elisabeth er oppe i årene og Maria er jomfru – under i begge tilfælde.
    • Zakarias tror ikke engles ord og gøres stum som straf
   • Maria besøger Elisabeth og bliver der tre mdr.
   • Da Elisabeth føder, vil hun give ham navnet Johannes, men naboerne undrer sig og Zakarias skriver ”Johannes er hans navn”, og profeterer dét, vi hører i dag.
   • Denne profeti handler om Jesus og Johannes – første halvdel om frelseren og anden halvdel om Johannes.
  • Frelseren og frelsen
   • Gud besøger os: 68 “Lovet være Herren, Israels Gud; thi han har besøgt og forløst sit folk
    • Israels Gud – ikke nationens, men Guds folk – dem, der har stolet på ham – kirken af troende
    • Gud er den Gud, de har stolet på fra skabelsen og som profeter har forkyndt.
    • Gud har besøgt sit folk – ikke blot en engel som Gabriel – ej heller blot en msk profet
     • Gud vil bo og vandre blandt sit folk
     • Blev kød og tog bolig iblandt os, jf Joh 1 – blev msk – er allerede msk i Marias liv
    • Gud vil som msk forløse sit folk
     • Løskøbe fra Guds vrede og straf
     • Kun Gud kan frelse fra Guds straf
     • Kun et msk kan gøre det på msk vegne
     • Derfor måtte Gud tage bolig iblandt os for at forløse os
    • En frelser af Davids hus: 69 og har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus,
     • Horn – våben og tegn på styrke – en stærk frelser
     • Davids hus ej Davids bolig, men slægt – ligesom kongehuset
     • Frelseren skal være af Davids slægt, som lovet af profeterne
    • Opfyldelse af profetier: 70 således som han talte ved sine hellige profeters mund fra fordums tid,
     • Ej noget nyt, men opfyldelse af profetierne fra ældgammel tid
     • Allerede forkyndt for Adam og Eva efter syndefaldet
      • Kvindens afkom – jomfrufødsel
      • Knuse slangens hoved – magt – være et frelsens horn
     • Noah profeterede (1 Mos 9,27), at Gud skulle bo i Sems telte – tage bolig hos Sems efterkommere, som jøderne var
     • Abrahams løfte – alle jordens slægter velsignes
     • Davids løfte 2 Sam 7: 12 Når dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgår af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme. 13 Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil grundfæste hans Kongetrone evindelig.  14 Jeg vil være din Sæd en Fader, og den skal være mig en Søn!  (2Sa 7:12-14 D31)
     • Jesus opfylder disse og mange flere profetier, so m også i detaljer fortæller om hans liv.
     • Det væsentligste er den frelse, der blev profeteret om:
    • Frelse fra fjender: 71 en frelse fra vore fjender og fra alle deres hånd, som hader os,
     • Ej frelse fra romere
     • Den vigtigste fjende er Satan og dernæst de faldne engle
      • Bruger ubodfærdighed – at man ikke vil høre Guds lov og erkende sine synder
      • Bruger også falsk lære, som fordunkler evangeliet
      • Det vantro msk er under Satans magt – det er vi alle af naturen
     • Gud vil frelse os fra disse fjender gennem sin Søn og evangeliet om ham
    • Et testamente til Abraham: 72 for at gøre barmhjertighed imod vore fædre og ihukomme sit hellige testamente, 73 den ed, som han svor vor fader Abraham, at han vilde give os,
     • Løftet også barmhjertighed mod fædrene – de blev også frelst ved Jesu frelserværk og troen herpå
     • Et testamente til Abraham – et ensidigt løfte, som får virkning når testator dør
      • Vi bliver Jesu arvinger ved hans død
      • Vi får Jesu barnekår hos Gud, fordi han tog vor forbandelse
     • En ed – et stærkt løfte, som Gud har svoret – uigenkaldeligt
    • Resultatet af frelsen: 74 at vi, friede fra vore fjenders hånd, skulle tjene ham uden frygt, 75 i hellighed og retfærdighed foran ham, alle vore dage.
     • Med barnekår hos Gud kan vi tjene ham uden frygt – evangeliet befrier fra frygten
     • Msk under loven tjener Gud af frygt
      • Det gl. msk i os tjener stadig kun Gud af frygt
      • Og pga. det gl msk må vi stadig frygte Gud
     • Men det nye msk kan tjene Gud uden frygt for straf
     • Det nye msk lever helligt og retfærdigt uden lovens trusler
    • Den højestes profet – anden del
     • Den højestes profet: 76 Men også du, barnlille, skal kaldes den Højestes profet; thi du skal gå foran for Herrens åsyn for at berede hans veje,
      • Guds profet – forløber for Gud selv
      • Gå foran Herrens åsyn – Guds nådige ansigt – Jesus Kristus
      • Berede hans veje – bane vej for herren gennem forkyndelse af lov og evangelium
       • Johannes forbillede for enhver prædikant
       • Prædikanter baner ved forkyndelse af lov og evangelium vej for Herren til msk hjerter
      • Kundskab om frelsen: 77 for at give hans folk erkendelse af frelse ved deres synders forladelse
       • Kundskab om frelsen – det er gennem kundskaben om Jesu frelserværk, vi frelses
        • Troen ej blot en følelse løsrevet fra Guds ord, men også kundskab
        • Heller ikke blot kundskab om frelse, som man så selv må tilvejebringe – kundskaben om frelsen frelser – ordet bringer frelsen nær
       • Frelsen er ved syndernes forladelse – det er gennem den, vi frelses
        • Johannes døbte til syndernes forladelse – vi døbes til syndernes forladelse
        • Johannes pegede på Guds lam, som bærer verdens synd – forkyndelsen nu bringer Guds lam nær
       • Gud sender stadig prædikanter til at prædike og døbe, så mennesker må få kundskab om frelsen i syndernes forladelse
      • Lyset fra det høje: 78 for vor Guds inderlige barmhjertigheds skyld, ved hvilken solopgangen fra det høje har besøgt os
       • Guds frelserværk skyldes hans inderlige barmhjertighed
        • Gud elsker virkeligt msk og ønsker, at de frelses
        • Derfor har Gud sendt sin Søn som msk for at frelse os
        • Gud har sat alt ind på at frelse dig og mig – hans dræbte sin egen søn for os
       • Solopgangen fra det høje – Jesus Kristus – morgenrødens hind fra sl 22
        • Ved ham er solen atter stået op over den syndige jord og Gud ser i nåde til os
       • Skal besøge msk for at frelse dem, som sidder i syndens og dødens mørke
      • Skinne for os: 79 for at skinne for dem, som sidde i mørke og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens Vej,”
       • Solopgangen fra det høje skal skinne på alle os, der sidder i mørke og dødens skygge pga. synden
       • Jesus er Guds solopgang over os efter syndens mørke nat
       • I Gt’s tid blev msk frelst ved troen på profetierne – svarer til månen, som reflekterer solens lys før solen står op
       • Nu stråler solen over os, der tror på Jesu frelserværk
       • Esajas i en af sine store profetier om frelserens fødsel: Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et Lys; Lys stråler frem over dem, som bor i Mørkets Land. (Isa 9:2 D31)
        • Jesus er vores lys, som viser os Guds nåde
       • Solopgangen fra det høje besøgte Israel og besøger os gennem ordet og sakramenterne, som Johannes var den første forvalter af efter frelserens komme
      • Afslutning: 80 Men barnet voksede og blev styrket i ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han trådte frem for Israel.
       • Johannes blev styrket i Ånden, så Guds ord kunne lyde fortsat og så han kunne udpege frelseren, da han trådte frem for Israel
       • Johannes skulle bane vej for frelseren gennem sit ord og gennem dåben
       • Johannes skulle pege på Guds lam, solopgangen fra det høje
       • Nu er Jesus kommet og har fuldbragt sit frelserværk
       • Og nu kommer han til os gennem dåbens vand, gennem ordets forkyndelse og med sit eget legeme og blod, det legeme og blod, som voksede i Marias livmoder og blev født julenat
       • Det samme legeme og blod opfyldte Guds lov og bar Guds straf for vore synder på korset
       • Og nu baner præster med brød og vin vej for Jesu legeme og blod til os
       • Sådan har Jesus taget bolig også hos os og giver os syndernes forladelse igen og igen, så vi må tro, at Guds nådige og milde ansigt lyser for os – at solopgangen fra det høje har besøgt os

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed,. Amen.

Lad os med apostlene tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Samfund være med os alle.

 

Hør prædiken fra 2. s. i advent (Mat 15,1-13)

Evangelium: Matthæus 25,1-13

1 Da skal himmeriget ligne ti jomfruer, som tog deres lamper og gik brudgommen i møde.
2 Men fem af dem var kloge og fem tåbelige.
3 De tåbelige tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig.
4 Men de kloge tog olie i deres kander sammen med deres lamper.
5 Og da brudgommen tøvede, blev de alle søvnige og faldt i søvn.
6 Men ved midnat lød der et råb: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møde!
7 Da vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand.
8 Men de tåbelige sagde til de kloge: Giv os af jeres olie; for vore lamper går ud.
9 Men de kloge svarede og sagde: Nej, for der vil vist ikke være nok til både os og til jer; gå hellere hen til købmændene og køb til jer selv!
10 Men mens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var parate, gik ind med ham til brylluppet; og døren blev lukket.
11 Men senere kommer også de andre jomfruer og siger: Herre, Herre, luk op for os!
12 Men han svarede og sagde: Sandelig, siger jeg jer, jeg kender jer ikke.
13 Våg derfor, thi I kender hverken dagen eller timen, i hvilken Menneskesønnen kommer.

(Mat 25:1-13 D31 revideret 2015)

Hør prædiken fra 1.s.i. advent 2015 (Luk 4,16-30)

Dette hellige evangelium til 1. søndag i advent skriver evangelisten Lukas i kapitel 4 vers 16-30:

16 Han kom også til Nazaret, hvor Han var opfostret, og efter Sin sædvane gik Han på sabbatsdagen ind i synagogen, og Han rejste Sig for at læse op.

 17 Man gav Ham da profeten Esajas’ Bog, og Han rullede bogen op og fandt det sted, hvor der står skrevet:

 18 “HErrens Ånd er over Mig, fordi Han har salvet Mig til at forkynde Evangeliet for fattige! Han har sendt Mig for at helbrede dem, som er sønderbrudte i hjertet, for at forkynde løsladelse for fanger, og for blinde, at de skal få deres syn igen, for at sætte undertrykte i frihed,

 19 og for at proklamere et HErren velbehageligt år”

 20 Så rullede Han bogen sammen, gav den til tjeneren og satte Sig, og alle i synagogen fæstede deres øjne på Ham.

 21 Da begyndte Han at tale til dem: “I dag er Dette Skriftord, som lød for jeres ører, gået i opfyldelse!”

 22 Og alle gav Ham vidnesbyrd og undrede sig over De nådens Ord, Som udgik af Hans mund, og de sagde “Er Han ikke Josefs Søn?”

 23 Han sagde da til dem: “I vil sikkert bruge dette ordsprog om Mig: “Læge, helbred Dig Selv! alt dét, som vi har hørt, at [Du har gjort] i Kapernaum – gør også dét her på Dit hjemsted”!”

 24 Men Han sagde: “Sandelig, Jeg siger jer: ingen profet er værdsat i sin hjemby!

 25 Og Jeg siger jer i sandhed: der var mange enker i Israel i Elias’ dage, da himmelen blev lukket i tre år og sex måneder, så der kom en stor hungersnød i hele landet –

 26 til ingen af dem blev Elias dog sendt, men til en enke i Sarepta i Sidonien!

 27 Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid – ingen af dem blev dog renset, men syreren Na’aman.”

 28 Da de hørte dette, fyldtes alle i synagogen af harme.

 29 Og de rejste sig og drev Ham ud af byen, og de førte Ham hen til randen af det bjerg, på hvilket deres by var bygget, for at styrte Ham ned!

 30 Men Han gik blot ud midt gennem skaren og drog bort derfra!

 (Luk 4:16-30 Wierød – revideret 2015)

Hør søndagens prædiken: Dommedag (Mat 25,31-46) s.s. i kirkeåret 2015

Evangelium: Matthæus 25,31-46
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle de hellige engle med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone.
32 Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene.
33 Og han skal stille fårene ved sin højre side, men bukkene ved den venstre.
34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: kom, I min Faders velsignede, tag det rige i arv, som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse.
35 Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog mig hjem til jer;
36 jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i fængsel, og I kom til mig.
37 Da skal de retfærdige svare ham og sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig at drikke?
38 Hvornår så vi dig fremmed og tog dig hjem til os, eller nøgen og klædte dig?
39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og kom til dig?
40 Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig.
41 Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle.
42 Thi jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke;
43 jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til jer; jeg var nøgen, og I klædte mig ikke; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig ikke.
44 Da skal også de svare og sige: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel og hjalp dig ikke?
45 Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I ikke har gjort imod én af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig.
46 Og disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”
(Mat 25:31-46 D31 – revideret 2015)

Hør søndagens prædiken (Mat 9,18-26) 24.s.e. Trinitatis 2015

Dette hellige evangelium til 24. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 9 vers 18-26:

18 Mens han sagde dette til dem, se, da kom der en forstander og faldt ned for ham og sagde: “Min datter er lige nu død; men kom og læg din hånd på hende, så bliver hun levende.”

 19 Og Jesus stod op og fulgte ham sammen med sine disciple.

 20 Og se, en kvinde, som havde lidt af blødninger i tolv år, trådte hen bagfra og rørte ved fligen af hans kappe;

 21 for hun sagde ved sig selv: “Hvis jeg blot rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.”

 22 Men Jesus vendte sig om, og da han så hende, sagde han: “Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.” Og Kvinden blev frelst fra den samme time.

 23 Og da Jesus kom til forstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, som larmede, sagde han:

 24 “Gå bort, for pigen er ikke død, men hun sover.” Og de lo ad ham.

 25 Men da skaren var drevet ud, gik han ind og tog hende ved hånden; og pigen stod op.

 26 Og rygtet herom kom ud i hele den egn.

(Mat 9:18-26 D31 – revideret 2015)