Hør Prædiken: Det tredje bud (2 Mos 20,8-11) Katekismusprædiken 6

Denne hellige lektie til 2.s.e. Trinitatisskriver profeten Moses i Anden Mosebog kapitel 20 vers 8-11

8 Husk sabbatens dag, så du holder den hellig.

9 Seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning.

10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du ingen gerning gøre, hverken du eller din søn eller din datter, din tjener eller din tjenestepige eller dit dyr eller din fremmede, som er indenfor dine porte.

11 Thi på seks dage skabte Herren himmelen og jorden, havet og alt det, som er i dem, og hvilede på den syvende dag; derfor velsignede Herren sabbatsdagen og helligede den.

Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

 • Indledning
  1. Vi er tilbage ved katekismeprædikener
  2. I det første bud lærte i over alle ting at frygte Gud og stole på ham
  3. I det andet bud lærte vi ikke at misbruge Guds navn, men i al nød påkalde det, bede love og takke
  4. Nu er vi nået til det tredje og sidste bud på lovens førte tavle, som handler om forholdet til gud
 • Udlægning af teksten og sabbatten i GT:
  1. 8 Husk sabbatens dag, så du holder den hellig.
   1. Husk
    • ikke blot ”hold sabbatten hellig” – har ikke blot med ydre overholdese at gøre
    • Gud forudså dermed, at ma i fremtiden ville overholde den alene i det ydre uden at hre og lære Guds ord
    • At huske er en gerning i vores sind – og det er det, der først og fremmest er sabbattens formål
   2. Sabbatten
    • Hviledagen
    • Allerede kendt af israelitterne fra 2 Mos 16 på vejen til sinaj, hvor de skulle samle Manna seks dage om ugen og hvile den syvende:
    • Mannaen, 2 Mos 16:
     • 22 På den sjette Ugedag havde de samlet dobbelt så meget Brød, to Omer for hver Person. Og alle Menighedens Øverster kom og sagde det til Moses; 23 men han sagde til dem: “Det er netop, som HERREN har sagt. I Morgen er det Hviledag, en hellig Sabbat for HERREN. Bag, hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge, men læg det tiloversblevne til Side for at gemme det til i Morgen!” 24 De lagde det da til Side til næste Dag, som Moses havde befalet, og det kom ikke til at lugte, og der gik ikke Orm deri.  25 Derpå sagde Moses: “Det skal I spise i Dag, thi i Dag er det Sabbat for HERREN; i Dag finder I intet ude på Marken.  26 I seks Dage skal I samle det, men på den syvende Dag, på Sabbaten, er der intet at finde.”  (Exo 16:22-26 D31)
    • Hold den hellig
     • At hellige eller helligholde noget vil sige at sætte det til side til helligt brug
     • Denne dag skulle adskilles fra andre dage og gøres til noget særligt
     • Den skal helliges Herren: Fremfor alt skal I holde mine Sabbater, thi Sabbaten er et Tegn mellem mig og eder fra Slægt til Slægt, for at I skal kende, at jeg HERREN er den, der helliger jer. (Exo 31:13 D31)
     • Formålet med sabbatten var både at hvile og dyrke Gud. Det var derfor den første af festtiderne i israel, som der står i 3 Mos 23:
      • 2 Tal til Israelitterne og sig til dem: Hvad angår HERRENS Festtider, hvilke I skal udråbe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende: 3 I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre, det er Sabbat for HERREN, overalt hvor I bor.  (Lev 23:2-3 D31)
     • Der blev også bragt særlige ofre på sabbatten, som man kan læse i 4. mosebog 28:1: 9 På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, lydefri Lam og som Afgrødeoffer to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, med tilhørende Drikoffer, 10 et Sabbatsbrændoffer på hver Sabbat foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Drikoffer.  (Num 28:9-10 D31)
     • Hvor det andet bud i særlig grad handler om enkeltpersoners brug af Guds navn, handler Sabbatten om den offentlige gudsdyrkelse
 1. 9 Seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning.
  1. Vi skal lægge mærke til, at israelitterne her påbydes at arbejde seks dage
  2. Derfor skal vi ikke tro, at vi ikke også tjener Gud i løbet af ugen, når vi passer vores arbejde
 • Det gør vi
 1. Gud påbyder os at arbejde for føden
 2. Dette bud ligger indehold i sabbtasbuddet om at hvile på den syvende dag
 3. Derfor står der i 2 Thess 3,10: 10 Også da vi var hos jer, bød vi jer jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, så skal han heller ikke have Føden! (2Th 3:10 D31)
 • Grunden til, at Gud kun gav en dag til Gudstjeneste og seks dage til arbejde var ikke, fordi arbejde er vigtigere, men fordi arbejde skal holde kødet nede
 1. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du ingen gerning gøre
  1. Men den syvende dag skulle der ikke arbejdes
  2. Det skyldes dels, at legemet har brug for hvile, men også, at vi har brug for at høre Guds ord og dyrke Gud sammen
 • Israelitterne skulle hvile fra deres fysiske arbejde og stole på Gud, så de søgte hans ord og sakramenter, som ofrene var
 1. hverken du eller din søn eller din datter, din tjener eller din tjenestepige eller dit dyr eller din fremmede, som er indenfor dine porte.
  1. Buddet blev givet til fædre og til ledere og gjaldt også dem, der var under deres autoritet
  2. Derfor havde og har fædre pligt til at sørge for, at deres børn kommer i kirke
 • Ligeså har en kristen øvrighed pligt til at sørge for, at ordet kan forkyndes og at folk kan høre det
 1. At tjenere og dyr skal hvile på sabbatten, viser også, at sabbatten havde et menneskekærligt formål.
 2. Derfor kan Jesus også forsvare at helbrede på sabbaten: 10 Og se, der var en Mand, som havde en vissen Hånd; og de spurgte ham ad og sagde: “Er det tilladt at helbrede på Sabbaten?” for at de kunde anklage ham. 11 Men han sagde til dem: “Hvilket Menneske er der iblandt jer, som har kun ét Får, og ikke tager fat på det og drager det op, dersom det på Sabbaten falder i en Grav?  12 Hvor meget er nu ikke et Menneske mere end et Får? Altså er det tilladt at gøre vel på Sabbaten.”  (Mat 12:10-12 D31)
 3. Så gives der en begrundelse for den syvende dag
 1. 11 Thi på seks dage skabte Herren himmelen og jorden, havet og alt det, som er i dem, og hvilede på den syvende dag;
  1. Begrundelsen for, at den syvende dg blev sabbatsdag var, at Gud havde fuldført skaberværket på seks dage og hvilede på den syvende
  2. Sådan står der i 1 Mos 2:Gen 2,2: 2 På den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;
 2. derfor velsignede Herren sabbatsdagen og helligede den.
  1. Gen 2,3: 3 og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført. (Gen 2:2-3 D31)
  2. Gud velsignede allerede den syvende dag efter skabelsen
 • Og muligvis har den været holdt allerede fra skabelsen
 1. Men i Moseloven gives der forbud mod at arbejde i det hele taget på sabbatten
 2. Israelitterne skulle på Sabbatten huske på Guds skabelse – at de skylder ham alt som msk.
 1. En anden begrundelse givet i 5 Mos 5,12: 15 Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HERREN din Gud førte dig ud derfra med stærk Hånd og udstrakt Arm; det er derfor, HERREN din Gud har pålagt dig at fejre Hviledagen! (Deu 5:15 D31)
  1. Her er det Guds specielle frelsergerning, der er grunden til sabbatten
  2. Vi kan også tænke på, hvordan Gud ved at give Manna seks dage om ugen lærte Israelitterne at stole på ham i ørkenen
 • Sabbatten skulle altså både minde israelitterne om Skabelsen, som gjaldt alle verdens folk, men også Guds specielle gerning for israelitterne
 1. Sådan skal vi også til gudstjenesten både prise Gud for hans gerning som skaber og opretholder og som frelser, hans generelle gerning og specielle gerning
 • Sabbatten og de kristne
  1. Hvordan skal så alt dette anvendes på de kristne?
   1. Er vi forpligtet til at holde lørdagen, den syvende dag hellig?
   2. Eller er vi i det mindste forpligtet til at hvile end dag om ugen
  2. Vi må skelne mellem dét i sabbtsbuddet, som er en del af Guds evige lov, og dét, som er en del af den midlertidige ceremonielle lov for Israel
  3. Sabbatten var en skygge af dét, der skulle komme
   1. 16 Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymåne eller Sabbat, 17 hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet* er Kristi.  (Col 2:16-17 D31)
    • Sabbaten var altså en skygge – et billede på dét, der skulle komme
    • Sådan er frelsen større end skabelsen
    • Jesus siger:
     • 28 Kommer hid til mig alle, som lide Møje og er besværede, og jeg vil give eder Hvile. 29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle. 30 Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let.” (Mat 11:28-30 D31)
     • Sabbaten er et billede på hvlen fra vores gerninger
     • Altså på, at vi får frelsen af nåde alene
    • Skriften bruger også sabbaten om den fremtidige hvile:
     • 9 Altså er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk. 10 Thi den, som er gået ind til hans Hvile, også han har fået Hvile fra sine Gerninger, ligesom Gud fra sine.  (Heb 4:9-10 D31)
     • Der er altså også en fremtidig hvile fra vores gerninger, vi skal gå ind til
     • Da er kampen mod synden, døden og kødet forbi
 1. Fordi buddet om en bestemt dag var en skygge gælder det ikke længere
  • Paulus skriver: 5 En agter den ene Dag fremfor den anden, en anden agter alle dage lige; enhver have fuld Vished i sit eget Sind! 6 Den, som lægger Vægt på Dagen, han gør det for Herren.  (Rom 14:5-6 D31)
  • Den del, der handler om den syvende dag eller en bestemt dag i det hele taget gælde rikke længere
 • Men udover at være en skygge af frelsen, var sabbaten også indstiftet for at menneske rkunne dyrke Gud og høre hans ord
 1. Hvad gælder stadig?
  1. Vi skal stadig holde gudstjeneste og forsamles i menigheden
  2. 24 og lad os give Agt på hverandre, så vi opflammer hverandre til Kærlighed og gode Gerninger 25 og ikke forlader vor egen Forsamling, som nogle har for Skik, men formaner hverandre, og det så meget mere, som I ser, at Dagen nærmer sig.  (Heb 10:24-25 D31)
   • Buddet om at komme til gudstjeneste gælder altså stadig
 • 42 Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne. (Act 2:42 D31)
  • At holde fast ved læren, fællesskabet, dvs. at mødes i menighedens forsamling, nadveren og den offentlige bøn, er alt sammen en del af sabbatsbudet
 1. De første kristne forsamledes den første dag i ugen:
  • 7 Men på den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde Brødet, samtalede Paulus med dem, da han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med at tale indtil Midnat. (Act 20:7 D31)
  • Det skete for ar markere Jesu opstandelse
  • Der hvilede Jesus fra sine gerninger – sin stedfortrædende fyldestgørelse
  • Og ved ham har vi del i hans hvile fra sin opfyldelse af
  • Det er ikke et bud, at vi skal mødes denne dag, men vi gør det for at mindes den større gerning på den første dag i ugen, som Guds sabbatshvile på den syvende dag var en skygge af
 • Hvad er påbudt
  1. At stole på Gud i alle ting og ikke sætte sin lid til sit eget arbejde
   1. Som israelitterne skulle stole på, at Gud ville give dem manna på den sjette også til den syvende dag, skal vi stole på, at Gud sørger for os, selvom vi prioriterer gudstjeneste om søndagen
  2. Deltage i menighedens gudstjeneste
   1. Det er ikke frivilligt, om man vil gå til gudstjeneste
   2. Det er et bud fra herren, at vi skal forsamles i menigheden og dyrke Gud
 • Derfor skal vi ikke blive væk uden nogen virkelig nød
 1. Høre Guds ord og modtage hans sakramenter
  1. Vi skal huske sabbaten, så vi ikke går overfladisk til gudstjeneste
  2. Vi skal gerne høre og lære Guds ord, som vi lærer i katekisme
 • Jesus siger i Lukas 11: “Ja, salige er de, som høre Guds Ord og bevare det.” (Luk 11:28 D31)
 1. Vi skal i sandhed høre Guds ord og ikke lade det gå idn af det ene øre og ud af det andet
 2. Vi skal også modtage sakramenterne i bod og tro
 3. At modtage den hellige nadver i bod og tro er også at opfylde sabbatsbudet
 1. Ceremonier, der ærer Gud
  1. Som israelitterne havde særlige ofre på sabbaten og andre festdage, skal vi også have ceremonier, der ærer Gud
  2. Ofrene og gudsdyrkelsen i Gt understregede Guds hellighed
 • Og sabbaten skulle helliges – adskilles fra det verdslige
 1. Sådan skal vores gudsdyrkelse også adskilles fra det verdslige og helliges
 2. Vi skal derfor dyrke Gud på en måde, der understreger hans hellighed og adskillelse fra verden
 3. Det skal kirkens ceremonier understrege
 • Den skal være præget af Guds ord og lære, spom Paulus skriver i Kol 3,16: 16 Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, så I med al Visdom lære og påminde hverandre med Salmer, Lovsange og åndelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud. (Col 3:16 D31)
 • Derfor skal alt, hvad der ske ri gudstjenesten være genemsyret af Guds ord og lære
 1. Og for at Guds ord kan bo i rigt mål iblandt os har vi fået kirkeåret, hvor vi kommer igennem frelseshistorien og læren og livet
 2. Derfor har vi bodstider og festtider
 1. Økonomisk understøtte ordets embede
  1. 6 Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham. (Gal 6:6 D31)
  2. Sådan taler Paulus i 1 Kor 9:9-11: 9 Thi i Mose Lov er der skrevet: “Du må ikke binde Munden til på en Okse, som tærsker.” Er det Okserne, Gud bekymrer sig om, 10 eller siger han det ikke i hvert Tilfælde for vor Skyld? For vor Skyld blev det jo skrevet, fordi den, som pløjer, bør pløje i Håb, og den, som tærsker, bør gøre det i Håb om at få sin Del. 11 Når vi have sået eder de åndelige Ting, er det da noget stort, om vi høste eders timelige?  (1Co 9:9-11 D31)
 • Kristne har pligt til at understøtte ordets embede
 1. Også sådan, at det kan nå til nye egne
 1. Læsning af Guds ord i hjemmet og lærer vores børn det
  1. 6 Disse Bud, som jeg pålægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte; 7 og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op;  (Deu 6:6-7 D31)
  2. Således skal forældre lære deres børn Guds ord
 • Hvad er forbudt
  1. At sætte sin lid til sit arbejde frem for Gud og hans ord
   1. Hvis vi ikke tør holde fri og komme til gudstjeneste, fordi vi er bange for, at Gud ikke vil sørge for os
  2. Forsømme menighedens gudstjeneste uden tvingende grunde
   1. Hvis vi foragter vores egen menighedsforsamling og bliver væk fra gudstjeneste uden nogen virkelig nød, foragter vi sabbatsbudet
   2. Der kan være gyldige grunde til ikke at komme til gudstjeneste for vores næstes skyld
 • Men det er ikke en gyldig grund, at man ikke lige orker det
 1. Da synde man mod Guds bud o giver et dårligt eksempel for andre
 1. Foragte Guds ord og sakramenter
  1. Hvis du kommer til gudstjeneste, men ikke hører efter, da synder du mod sabbatsbudet
  2. Hvis du foragter Guds ord i det hele taget og ikke vil tage det til dig, foragter du sabbatsbudet
 • Hvis du går til nadver uden at tage det alvorligt, at du her får herrens legeme og blod, synder du mod sabbatsbudet
 1. Ceremonier, der ikke ærer Gud
  1. Gudstjenesteformer, der ikke ærer Gud, er synd mod sabbatsbudet
  2. Gudstjenesteformer, der ikke helliger gudsdyrkelsen, men verdsliggør den, er syndige
 • Sabbatsbudet handler om at hellige hviledagen, dvs. sætte den til side til hellig gudsdyrkelse
 1. Gudstjenesten skal være præget af gudsfrygt, ærefrygt og Guds ord og lære
 2. Det, der ikke er det, er synd
 1. Økonomisk understøtte ordets embede
  1. Hvis man ikke vil bidrage til, at Guds ord kan forkyndes, synder man imod det tredje bud
 2. Foragte læsning af Guds ord og oplæring af børn i hjemmet i hjemmet
  1. Hvis du ikke læser Guds ord derhjemme eller ikke vil oplære dine børn i det, synder du mod det tredje bud
 • Afslutning
  1. Vi har lært, hvordan Gud indstoftede sabbaten for israelitterne
   1. De skulle hvile fra deres arbejde og dryek Gud på sabbaten
    • Den skulle minde dem om skabelsen
    • Den skulle også minde dem om udgangen om egypten
    • Den var en skygge af hvilen i Kristus, som vi får ved evangeliet og i evighedne
   2. Budet om at hvile den syvende dag er ikke fortsat i det nye testamente
 • Men vi har et påbud om at forsamles i menigheden, høre Guds ord og modtage sakramenterne
 1. Derfor gælder sabbatsbude tstadigvæk fsva. Den moralske del
 2. Vi skal gå i kirke, vi skal høre Guds ord i tro og modtage sakramenterne i tro
 3. Vi skal dyrke Gud på en rigtig måde, og vi skal understøtte ordets forkyndelse
 • Vi skal også hjemme læse Guds ord og lære vores børn det
 1. Det tredje
 2. Du skal holde hviledagen hellig
 3. Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke foragter prædikenen og hans ord, men holder det helligt, gerne hører og lærer det.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed,. Amen.

Lad os med apostlene tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Samfund være med os alle.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *