Hør præidken: det fjerde bud (2 Mos 20:12) Katekismusprædiken 7

(Lydfil i bunden)

Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog kapitel 20 vers 12:

Ær din Fader og din Moder, for at du kan få et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig! (Exo 20:12 D31)

Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

 • Indledning
  1. Respekt overfor autoriteter er dalende
  2. Man hører, at børn skal gøre oprør, altså bryde det fjerde bud
  3. Øvrigheden lægges for had og msk. gør oprør imod den
  4. Præsteembedet er mere foragtet end nogensinde
  5. Hvordan skal vi som kristne forholde os til det fjerede bud
 • Om lovens anden tavle
  1. Loven første tavle handler om vore s forhold til Gud
   1. Første bud om Gud selv
   2. Andet bud om Guds navn
 • Tredje bud om Guds ord og gudsdyrkelsen
 1. Anden tavle handler om forholdet til vores næste
  1. Ret gudsdyrkelse handler ikke blot om forholdet til Gud
  2. Sådan har munke og asketer igennem tiden villet bure sig inde og tro, at de alene er fromme og retfærdige ved déres bønner og åndelighed
 • Denne tanke bygger på en foragt for skaberværket
 1. Gud har også skabt vores næste og resten af skaberværket
 2. Og Gud har fastsat en orden for skaberværket
 3. Gud har også fastsat ordninger som følge af syndefaldet og frelsen
 • Derfor skal vi også agte disse ordninger
 1. Det fjerde bud er det første på den anden tavle
  1. Det beskæftiger sig med Guds repræsentanter overfor os
  2. Det følger af gode grunde efter lovens første tavle, da disse autoriteter er i Guds sted overfor os
 • Hvem er Fader og moder
  1. Gud er far i egentlig forstand
   1. Gud Faders forhold til Sønnen er det originale faderforhold, som alt andet er kopier af
    • 14 På grund af dette bøjer jeg mine knæ for vor HErres Jesu Kristi Fader, 15 efter Hvem ethvert faderforhold i Himlen og på jorden er opkaldt, (Eph 3:14-15 WIE)
    • Jordiske fædreforhold er en afglans af faderens og Sønnens forhold
   2. Faderen er først og fremmest Sønnens far fra evighed
 • Dernæst er han også vores far igennem adoption ved dåben, hvor vi er indpodet på Kristus og har fået del i hans barneforhold
 1. Og derfor kan vi også bede til Gud som Fader, som vi gør i Fadervor
 2. De jordiske faderforhold er ordnet som en afglans af Faderens relation til Sønnen
 1. Dernæst naturlige forældre og adoptivforældre
  1. Gud har ved befalingen til Adam og Eva om at blive frugtbare og mangfoldige indstiftet forældreskabet
  2. Derfor gælder det Naturlige forældre
 • Der står din fader og moder
  • Det er ikke blot en autoritet i al almindelighed
  • Det er ”din” fader og moder
  • nogen der også har særlige pligter overfor dig
 1. Det gælder også juridiske forældre som Josef, der ikke var Jesu naturlige Fader, men dog regnes som hans Fader juridisk, så Jesus er kong Davids juridiske arving igennem Josef
 1. Andre fædre, som er afledt af de naturlige fædre og mødre
  1. Gælder også andre øvrigheder
   • 13 Underordner jer under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld (1Pe 2:13 D31)
  2. Arbejdsgivere
   • 18 I slaver! underordn jer under jeres Herrer i al Frygt, ikke alene de gode og milde, men også de urimelige. 19 Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt.  (1Pe 2:18-19 D31)
   • Selvom arbejdsgivere har mindre beføjelser over os end slaveejere over deres slave, kan vi anvende samme princip
   • De står i forældres sted, som husfaderen i gamle dag
 • Øvrigheden
  • Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud, 2 så at den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstår Guds Ordning  (Rom 13:1-2 D31)
   • Øvrigheden er indsat af Gud
   • Luthers teori – efter syndfloden
   • I hvert tilfælde en syndefaldsordning
   • Oprindeligt var det fædre og siden slægtens patriark, der havde retten til at straffe
   • Øvrigheden er således afledt af faderembedet pga. synden
  • Øvrighedens opgave er at holde synden i ave: 4 Thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gør det onde, da frygt; thi den bærer ikke Sværdet forgæves; den er nemlig Guds Tjener, en Hævner til Straf for den, som øver det onde. (Rom 13:4 D31)
 1. Præster
  • 17 De Ældste, som er gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning. (1Ti 5:17 D31)
   • Præsteembedet er også et fadermbede
   • Thi om I så havde ti tusinde lærere i Kristus, har I dog ikke mange fædre! Jeg har nemlig avlet jer ved Evangeliet i Kristus Jesus. (1Co 4:15 WIE)
   • Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder! (Gal 4:19 D31)
   • Således gælder dette bud også de åndelige fædre – præsterne
 1. Hvad forpligter det fjerde bud så til overfor fædre og mødre
 • Hvad pligterne efter 4. bud
  1. Børn mod forældre
   1. Vise respekt for forældre og ældre
    • 32 Du skal rejse dig for de grå Hår og ære Oldingen, og du skal frygte din Gud. Jeg er HERREN! (Lev 19:32 D31)
    • Gælder ældre generelt
    • Du skal ære Guds ordning, som forældreskabet er
    • Du skal derfor udvise respekt for forældre
    • Respektløshed og ringeagt for forældre er derfor en synd
   2. Børn skal adlyde forældre
    • I Børn! adlyd jeres Forældre i Herren, thi dette er ret. (Eph 6:1 D31)
    • Dem, der ikke vil adlyde forældre nævnes også i Rom 1,30 blandt dem, der går fortabt
    • På et tidspunkt forlader børn deres forældre og gifter sig
    • Det skal ske med forældres samtykke, men da er børnene ikke en del af forældrenes husstand mere og ikke under deres myndighed, så de skal adlyde dem
    • De øvrige aspekter af det fjerde bud gælder stadig
 • Tag ved lære af dine forældre
  • 8 Hør, min Søn, på din Faders Tugt, opgiv ikke din Moders Belæring. (Pro 1:8 D31)
  • Forældre har til opgave at lære dig den vej, du skal gå, og derfor skal du også gerne høre og lære af dem
  • Det er derfor en synd at ringeagte deres formaning og belæring
 1. Tage dig af dine forældre, når de bliver gamle
  • Mat 5 ”Men I siger: “Den, som siger til sin Fader eller sin Moder: “Det, hvormed du skulde være hjulpet af mig, skal være en Tempelgave,” han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moder.” 6 Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.”  (Mat 15:5-6 D31)
  • 3 Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker; 4 men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.  (1Ti 5:3-4 D31)
  • Det er derfor en synd, hvis du ikke vil hjælpe dine forældre, når de bliver ganmle og har brug for det
 2. Vise respekt for ældre forældre
  • 22 Hør din Fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle Moder! (Pro 23:22 D31)
  • Man kan miste respekten for ens forældre, når de bliver gamle
  • Det er også en synd
 3. Forældre mod børn
  1. 4 Og I Fædre! Gør ikke jeres Børn vrede, men opdrage dem i Herrens Tugt og Formaning! (Eph 6:4 D31
   • Forældre skal ikke vække børns vrede
   • Forældre skal opfostre børnene
    • Både give fysisk og åndelig mad
   • I Herrens tugt og formaning
    • Forældre skal straffe deres børn, når de forsynder sig
     • 13 Spar ej Drengen for Tugt; når du slår ham med Riset, undgår han Døden; 14 du slår ham vel med Riset, men redder hans Liv fra graven  (Pro 23:13-14 D31)
    • Forældre skal formane og insturere i den kristne tro, så deres børn kan oplæres i troen
 1. Hvorfor nævnes kun forældre?
  • De er den grundlæggende skaberordning
  • De øvrige er afledt heraf
 2. Pligter mod arbejdsgivere
  1. 5 I slaver! adlyd jeres Herrer efter Kødet* med Frygt og Bæven i jeres Hjertes Enfoldighed som Kristus; 6 ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, så I gøre Guds Villie af Hjertet,  7 idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren, og ikke for Mennesker,  8 idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han få igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.  (Eph 6:5-8 D31)
   • Kristne skal adlyde deres arbejdsgivere fsva. Arbejdet
   • Ikke blot for et syns skyld
  2. Øvrigheden
   1. 13 Underordn jer under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld, være sig en Konge som den højeste, 14 eller Landshøvdinger som dem, der sendes af ham til Straf for Ugerningsmænd, men til Ros for dem, som gøre det gode.  (1Pe 2:13-14 D31)
   2. Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Påkaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi må leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;  (1Ti 2:1-2 D31)
 • Skat og ære: 7 Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære. (Rom 13:7 D31)
 1. Denne lydighed har en grænse:
  • 29 Men Peter og Apostlene svarede og sagde: “Man bør adlyde Gud mere end Mennesker. (Act 5:29 D31)
  • Peter og apostlene for rådet
  • Det gælder også kirkelige øvrigheder og forældre, at man skal adlyde Gud over dem, når de befaler en at handler i strid med Guds ord
 2. Menighedens pligt mod præst
  1. 17 Adlyd jeres Vejledere og ret jer efter dem; thi de våge over jeres Sjæle som de, der skal gøre Regnskab – for at de må gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er jer ikke gavnligt. (Heb 13:17 D31)
   • Det indebærer, at man skal adlyde præsten, når denne handler inden for sit emede
   • Når præsten prædiker Guds ord, skal man adlyde
    • Men man skal adlyde Guds ord, selvom præsten ikke prædiker det
   • Det gælder også det, der hører til præstens embede, at menigheden skal adlyde præsten fsva, embedet
    • eks. kirkeskikke, dog så længe de ikke blive gjort til fortjenstfulde gerninger eller noget i sig selv nødvendigt, Ca 28:
    • Hvad skal man følgelig mene om søndagen og lignende kirkeskikke? Hertil svarer de, at biskopper eller præster må have lov til at træffe anordninger, for at alt kan gå ordentligt til i kirken, ikke for at vi ved disse anordninger skal gøre fyldest for vore synder, eller for at lægge pres på samvittighederne, eller anse dem for at være nødvendige dyrkelser. Således anordner Paulus, at kvinderne skal tilhylle hovedet i menighedens forsamling (1 Kor. 11.5.6), at de, som fortolker, skal høres efter bestemt orden i kirken (1 Kor. 14.30) osv.
    • Den slags anordninger bør menighederne følge for kærlighedens og fredens skyld og iagttage dem såvidt, at den ene ikke forstyrrer den anden, men at alt i kirkerne foregår i orden og uden uro, dog således, at samvittighederne ikke presses til at anse sligt for nødvendigt til frelse og til at antage, at de synder, når de overtræder anordningerne uden at forarge andre
   • Løfte og trussel
    1. Der er også føjet et løfte til dette bud, som uddybes i Ef 6: 2 “Ær din Fader og Moder”, dette er jo det første Bud med et løfte, 3 “for at det må gå dig vel, og du må leve længe i Landet.” (Eph 6:2-3 D31)
     • Et timeligt løfte om et langt liv i landet til israel
     • Og om at det må gå dig vel
     • Sådan lover Gud et langt og godt liv til dem, der ærer deres far og mor
    2. Trussel
     • GT-love
      • 15 Den, der slår sin Fader eller Moder, skal lide Døden. … 17 Den, der forbander sin Fader eller Moder, skal lide Døden. (Exo 21:15-17 D31)
      • Trussel om timelig død:
       • 17 Den, som håner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger får det til Æde. (Pro 30:17 D31)
      • Øvrigheden:
       • den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstår Guds Ordning; men de, som modstå, skulle få deres Dom. (Rom 13:2 D31)
      • der er således både løfter om jordisk velsignelse for at holde dette bud og trusler om straf
      • Det skal minde os om den evige velsignelse og straf ved henholdsvis at holde og bryde buddet
      • Vi skal derfor frygte Gud, – også vi afsløres i at have forbrudt os mod det fjerde bud
     • Fortabte Sønner og barnekår hos Gud ved den lydige Søn, Jesus Kristus
      1. Vi er fortabte sønner
       1. Som den fortabte Søn har vi forbrudt os med det fjerde bud
       2. Vi har derved også forbrudt os mod vor Fader
      2. Den lydige Søn, Jesus Kristus
       1. Han er al skabnings førstefødte Kol 1:15 Guds udtrykte billede
       2. Gud havde velbehag i den menneskeblevne Jesus som sin elskede Søn, som det lyder fra himlen ved hans dåb og på Åbenbarelsens bjerg
 • Jesus bar vores synder som en tjener
 1. Han blev stadfæstet som Guds Søn ved sin opstandelse Rom 1.1
 2. Den førstefødte af de døde
  • 18 Og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens, han, som er Begyndelsen, førstefødt ud af de døde, for at han skulde blive den ypperste i alle Ting; (Col 1:18 D31)
 3. Vi får barnekår ved delagtighed i Kristus
  • 29 Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han også til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre. (Rom 8:29 D31)
 4. Vi bliver Medarvinger ved ham
  • 17 Men når vi er Børn, er vi også Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for også at herliggøres med ham. (Rom 8:17 D31)
 5. Som Guds børn må vi lever i lydighed mod ham som vores far og de autoriteter, han har sat over os
 • Afslutning
  1. Lille katekismus
   1. Det fjerde
   2. Du skal ære din far og din mor
 • Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke foragter vore forældre og foresatte eller gør dem vrede, men holder dem i ære, tjener, adlyder, elsker og agter dem.
 1. Frygte og elske Gud, som har indsat autoriteter over os
 2. Ikke foragte eller vække forældre og foresattes vrede
 3. Holde dem i ære
 4. Tjene og adlyde
 5. Elske og agte

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed,. Amen.

Lad os med apostlene tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Samfund være med os alle.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *